Tävlingsmanipulation

Tävlingsmanipulation innebär att man påverkar tävlingens eller matchens gång eller slutresultat. Påverkan är avsiktlig eller snedvridande, och målet är att få oskälig fördel antingen för sig själv eller för andra.

Vid tävlingsmanipulation är det ofta fråga om pengar. Motivet kan vara till exempel vadslagning, penningtvätt eller framgång i tävlingen.

Tävlingsmanipulation är ett hot mot idrotten och kopplas till brottslighet

Tävlingsmanipulation hotar idrottens innersta väsen: dess värden och integritet. Manipulation utgör ett hot särskilt mot vissa idrottsgrenar. Om grenen stämplas som utsatt för korruption, urholkas förtroendet för dess renhet och etiska värderingar. Den skugga som tävlingsmanipulation skapar kan till och med äventyra föreningarnas existens och verksamhet, då sponsorerna och andra intressentgrupper inte vill riskera sitt anseende av rädsla för eventuella oegentligheter.

Internationell organiserad brottslighet utnyttjar tävlingsmanipulation överallt i världen. De brottslingar och kriminella grupper som deltar i manipulationen utgör ett brett nätverk, som effektivt utnyttjar skillnaderna och till och med motstridigheterna i olika länders lagstiftning. Kriminell verksamhet är långsiktig och planmässig.

Utbildning, ökad medvetenhet och övervakning motverkar tävlingsmanipulation

De negativa fenomenen inom idrotten kan påverkas. När man satsar på utbildning, ökad medvetenhet och övervakning blir korruptionen lättare att identifiera och upptäcka. På så sätt kan den bekämpas effektivare.

De negativa fenomenen inom idrotten har undersökts på många sätt. Det är viktigt att skaffa allt djupare information och förståelse om såväl själva fenomenet som dess bakgrundsfaktorer, som möjliggör tävlingsmanipulation. Det finns ett samband mellan tävlingsmanipulation och allmän korruption. Trots detta förekommer fenomenet även i länder med låg grad av korruption.

Finland tar sitt ansvar

Som en välmående och utvecklad rättsstat har Finland en moralisk skyldighet att agera ansvarsfullt inom idrotten och genom internationellt samarbete främja ren och rättvis idrott. Arbetet mot tävlingsmanipulation är en viktig del av Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI rf:s verksamhet.

Undervisnings- och kulturministeriet tillsatte den 18 november 2015 en delegation för idrottsetiska frågor, som fungerar som ett koordinations- och samarbetsorgan mellan olika förvaltningsområden och idrottsaktörer. Den främjar idrottens etik och verkställandet av därtill relaterade internationella avtal. Delegationens arbetssektion fungerar också som en nationell plattform (National Platform) enligt konventionen mot manipulation av resultat inom idrott.

Lagstiftningen måste utvecklas

Finland har undertecknat Europarådets konvention mot tävlingsmanipulation. Därför ska de finländska myndigheternas och hela samhällets medvetenhet om fenomenet ökas. Lagstiftningen ska revideras eftersom strafflagens bestämmelser om mutförseelsen lämpar sig inte särskilt väl för manipulationsfall inom idrotten. Dessutom ska övervakningsverksamheten effektiviseras för att eliminera möjligheterna till manipulation.

Jouko Ikonen

Jouko Ikonen

Utredningschef

tfn: 040 570 5012

e-post: jouko.ikonen@suek.fi