Toiminta

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry vahvistaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa eettisesti kestävää urheilukulttuuria. SUEKin tehtäviä ovat antidopingtoiminta, kilpailumanipulaation torjunta, katsomoturvallisuuden ja -viihtyvyyden edistäminen. SUEK tekee tinkimättömästi töitä reilun pelin ja puhtaan urheilun puolesta. Luotettavasti, oikeudenmukaisesti ja yhdessä. Reilusti paras!

Tavoite

Suomalainen urheilu toimii reilusti ja eettisesti: Kaikilla urheilujärjestöillä on toimintaa ohjaavia eettisiä ohjelmia, joita päivitetään. Ohjelmat toimivat esimerkkeinä kansainvälisessä urheiluliikkeessä ja muilla suomalaisen yhteiskunnan aloilla.

Tehtävät

Eettinen toiminta

Tavoitteena asiantuntijuudella, yhteistyöllä ja tiedolla johtamisella kohti eettisesti kestävää liikunta- ja urheilukulttuuria

SUEK edistää urheilun eettistä toimintaa tiedolla johtamalla ja toimimalla aktiivisena yhteiskunnallisena vaikuttajana. Keskeinen väline on tutkimustoiminta. Olennaista on erilaisten ilmiöiden tietotarpeen tunnistaminen sekä uuden tiedon tuottaminen ja välittäminen sekä yhteiskunnallinen merkitys ottaen huomioon sidosryhmien tietotarpeet.

SUEK tuottaa tai käynnistää selvityksiä ja tutkimuksia, tuottaa niiden pohjalta tietoa koko urheiluyhteisölle ja yhteiskunnallisille toimijoille päätöksenteon tueksi sekä toimii kannanottajana ja arvokeskustelun käynnistäjänä.

Antidopingtoiminta
Tavoitteena puhdas urheilu
 

Dopingvalvonta on ensimmäinen ja ainoa urheilun eettisen työn osa-alue, johon on hyväksytty maailmanlaajuinen säännöstö, jonka noudattamista valvotaan urheilun itsensä toimesta. SUEK vastaa dopingvalvonnasta Suomessa. Dopingvalvonnassa ja erivapauksien käsittelyssä noudatetaan antidopingsäännöstöä ja kansainvälisiä standardeja sekä teknisiä dokumentteja. Dopingvalvonta koskee kaikkia järjestäytyneeseen urheiluun osallistuvia.

Kilpailumanipuloinnin torjunta

Tavoitteena havaitseminen, torjunta ja rankaiseminen

SUEK puolustaa urheilun sääntöjä, reilun pelin periaatteita sekä vastaa osaltaan kilpailumanipulaation torjuntaa koskevan valtiosopimuksen toimeenpanosta Suomessa sekä tarjoaa viranomaisille niiden tarvitsemaa apua manipulaatioon liittyvän rikollisuuden torjunnassa. Välillisesti SUEKin toiminta puolustaa myös urheiluvedonlyönnin rehellisyyttä ja lainmukaisuutta.

Toiminnan tavoitteena on, että urheilutoimijat ovat tietoisia kilpailumanipulaation uhasta ja torjuntakeinoista. Manipulaatioyritykset havaitaan, torjutaan ja rankaistaan. Tehokkailla toimenpiteillä vähennetään kansainvälisen urheiluvedonlyöntiin liittyvän rikollisuuden toimintamahdollisuuksia Suomessa. Kilpailumanipulaatio ei kuulu urheiluun.

Katsomoturvallisuus ja -viihtyvyys

Tavoitteena myönteisen kannatuskulttuurin luominen

SUEK edesauttaa yhteistyössä vastuuviranomaisten kanssa katsomoturvallisuuden ja -viihtyvyyden valtiosopimuksen toimeenpanoa Suomessa.

SUEKin tavoitteena on urheiluliikkeen ja viranomaisten yhteisen rintaman luominen myönteisen kannatuskulttuurin ja katsomoviihtyvyyden kehittämiseksi, olosuhteiden parantamiseksi sekä henkilö- ja omaisuusvahinkojen estämiseksi urheilukatsomoissa.

Koulutus

Tavoitteena valmiudet eettisiin ja reiluihin valintoihin

Koulutuksella lisätään osaamista urheilun eettisissä asioissa ja varmistetaan, että päivitetty tieto tavoittaa niin urheilijat kuin muut tärkeät kohderyhmät. SUEK tarjoaa kattavasti koulutusta eri kohderyhmille. Eettisen toiminnan koulutuksia tuotetaan niistä teemoista, joista SUEK tuottaa tutkimustietoa.

Tutkinta

Tavoitteena urheilun sisällä tapahtuvan tutkinnan tason nostaminen ja kehittäminen

Tutkinnallisten menetelmien tehokas käyttö sekä suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen kehittäminen. Tutkinnassa tehdään tiivistä yhteistyötä viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

SUEK käyttää tehokkaasti tutkinnallisia menetelmiä eri tehtäviensä toteuttamisessa. SUEK tutkii tapauksia joko sidosryhmiensä toimeksiannosta tai ilmiannon perusteella.

Tutkimustoiminta

Tavoitteina SUEKin oman toiminnan kehittäminen ja arviointi sekä tiedolla johtaminen eettisesti kestävään liikunta- ja urheilukulttuuriin

SUEK tuottaa tietoa liikunnan ja urheilun eettisen päätöksenteon tueksi. Organisaatio kehittää omaa toimintaa ja mittaa sen onnistumista. Lisäksi tuotetaan ulkoisen raportoinnin tarvitsemaa tietoa.

Vaikuttaminen

Tavoitteena arvostavan urheilukulttuurin vahvistaminen yhdessä yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa

SUEK välittää urheilukulttuurista ja sen ilmiöistä tutkimuksiin perustuvaa tietoa valintojen ja päätöksen teon tueksi. Yhdessä muiden urheilutoimijoiden kanssa vaikutetaan vahvan, eettisesti kestävän urheilukulttuurin kautta niin urheilun maineeseen, rahoitukseen kuin lainsäädäntöön.

Viestintä

Tavoitteena urheilun arvostuksen lisääminen sekä haasteiden esiin nostaminen ratkaisukeskeisesti

SUEK edistää viestinnällään eettisesti kestävää urheilukulttuuria oikean ja tutkimuksiin perustuvan tiedon pohjalta. Aktiivisena keskustelijana SUEK puuttuu myös urheilun epäkohtiin ja etsii ratkaisuja yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Vaikutamme myönteisesti niin urheilun kuin urheilutoimijoiden maineeseen.

Jäsenet ja rahoitus

SUEK on yleishyödyllinen yhteisö, joka saa rahoituksensa pääosin opetus- ja kulttuuriministeriöltä veikkausvoittovaroista. SUEKilla on neljä jäsentä:
•    Suomen Olympiakomitea ry,
•    Suomen Paralympiakomitea ry,
•    Suomen Urheilulääkäriyhdistys – Finlands Idrottsläkareförening ry,
•    Suomen valtio, jota edustaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kaikilla tulee olla oikeus yhdenvertaiseen ja turvalliseen urheilukulttuuriin. Tämä on mahdollista aktiivisen yhteistyön keinoin, joka tapahtuu niin urheilun sisällä kuin yhteiskunnan muilla aloilla. SUEK tekee aktiivista yhteistyötä tämän tavoitteen saavuttamiseksi ja haastaa muut toimijat mukaan yhteistyöhön.  
 

Yhteystietoja

Teemu Japisson

Teemu Japisson

Pääsihteeri

puh: 0400 878 949

email: teemu.japisson@suek.fi