SANAKIRJA

Sanakirja kertoo, mitä puhtaaseen urheiluun ja reiluun peliin liittyvät käsitteet tarkoittavat. Voit ehdottaa myös uusia sanoja sanakirjaan. Lähetä ehdotuksesi osoitteeseen info@suek.fi, kiitos.

A B C D E G H I K L M N O P R S T U V W Y

A

ADAMS
ADAMS-järjestelmä (Anti-Doping Administration and Management System) on Maailman Antidopingtoimisto WADAn perustama ja ylläpitämä internetissä toimiva tietojenhallintajärjestelmä. ADAMSin avulla urheilijat ja antidopingorganisaatiot voivat tallentaa ja jakaa dopingvalvontaan liittyviä tietoja Maailman antidopingsäännöstön vaatimusten täyttämiseksi. Järjestelmä sallii tietojen rajoitetun jakamisen sellaisten organisaatioiden kanssa, joilla on antidopingsäännöstön ja tietoturvasäädösten mukaan oikeus tarkastella kyseisiä tietoja.

Yksi ADAMSin osio on testauspooliurheilijoiden olinpaikkatietojärjestelmä. Rekisteröityyn testauspooliin kuuluvat urheilijat voivat kirjautua siihen omilla käyttäjätunnuksillaan ja huolehtia olinpaikkatietojensa ilmoitusvelvollisuudesta. Samalla heillä on myös pääsy muun muassa heille tehtyjä dopingtestejä koskeviin tietoihin ja testien tuloksiin.

Muita ADAMSin osioita ovat muun muassa dopingtestien suunnittelu- ja hallinnointiosio, tulosten käsittelyosio (sisältää muun muassa Urheilijan biologisen passin hallinnoinnin) sekä urheilijoiden erivapauksiin liittyvä osio.

ADT
Katso Suomen antidopingtoimikunta ADT

Alkoholi
Pienistä alkoholimääristä voi olla hyötyä tarkkuuslajeissa. Alkoholin käyttö on kielletty myös joissain lajeissa, jotta voidaan taata urheilijan turvallisuus urheilusuorituksen aikana, esimerkiksi autourheilussa. Alkoholin käyttöä voidaan testata ennen tai jälkeen kilpailun tai sen aikana. Vuoden 2018 alusta alkaen alkoholi poistuu Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelosta. Alkoholi voi edelleen olla kielletty lajin omissa säännöissä.

Aineenvaihduntatuote
Mikä tahansa biotransformaatioprosessin tuottama yhdiste eli aineenvaihdunnassa ihmisen kehossa syntynyt yhdiste, josta usein syntyy edelleen muita yhdisteitä.

Alueellinen antidopingorganisaatio (Regional Anti-Doping Organisation, RADO)
Antidopingorganisaatio, jonka ryhmä maita on muodostanut dopingvalvonnan koordinointia ja hallintaa varten ja jolle on annettu toimivalta antidopingasioissa tietyllä alueella. WADAn antidopingkehitysohjelma kannustaa muodostamaan alueellisia antidopingorganisaatiota, jotta voidaan varmistaa dopingin vastaisten ohjelmien toteutuminen kaikkialla maailmassa.

Anaboliset aineet
Anaboliset aineet jaetaan anabolis-androgeenisiin steroideihin (muun muassa testosteroni, nandroloni) ja muihin anabolisiin aineisiin.  

Anabolis-androgeeniset steroidit
Anabolis-androgeeniset aineet lisäävät lihasmassaa ja -voimaa. Ne vaikuttavat elimistön hormonitasapainoon ja aineenvaihduntaan siten, että elimistö sietää kovaa harjoitusta entistä tehokkaammin joutumatta ylikuntoon.

Anabolis-androgeenisten aineiden haittavaikutukset terveydelle ovat huomattavat. Ne ovat esimerkiksi sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä. Naisilla käytön sivuvaikutuksia ovat myös muun muassa karvoitus, akne, äänen madaltuminen, rintojen pieneneminen, kaljuuntuminen, klitoriksen liikakasvu sekä kuukautiskierron häiriöt ja miehillä muun muassa hedelmättömyys ja seksuaalitoimintojen heikkeneminen. Osa haitoista jää pysyviksi käytön loputtua.

Ankara vastuu (Strict liability)
Ankaran vastuun periaate tarkoittaa, että dopingrikkomuksen katsotaan tapahtuneen aina, kun urheilijan näytteestä löytyy kiellettyä ainetta (tai sen aineenvaihduntatuotteita tai merkkiaineita) riippumatta siitä, käyttikö urheilija kiellettyä ainetta tahallaan vai vahingossa tai oliko hän huolimaton tai millään lailla itse syypää aineen joutumiseen hänen elimistöönsä.

Antidopingasioiden valvontalautakunta
ADT:n yleiskokouksen nimeämä riippumaton elin, joka käsittelee ja päättää, onko antidopingsäännöstön soveltamispiiriin kuuluvan urheilijan tai muun henkilön menettelyä tai toimintaa pidettävä säännöstössä tarkoitettuna dopingrikkomuksena.

Antidopingorganisaatio
Organisaatio, joka vastaa dopingvalvontaprosessin minkä tahansa vaiheen käynnistämisestä, toteuttamisesta ja toimeenpanosta. Antidopingorganisaatioita ovat esimerkiksi Kansainvälinen Olympiakomitea, Kansainvälinen Paralympiakomitea sekä muut suurten urheilutapahtumien järjestäjät, jotka suorittavat dopingtestausta tapahtumissaan. Antidopingorganisaatioita ovat myös Maailman Antidopingtoimisto WADA, kansainväliset lajiliitot ja kansalliset antidopingorganisaatiot.

Antidopingsäännöstöt
Antidopingtyötä säädellään monilla kansainvälisillä ja kansallisilla sopimuksilla ja säännöstöillä, joiden tarkoituksena on turvata urheilijoille oikeus osallistua urheiluun, jossa ei käytetä dopingia. Säännöstöillä edistetään näin urheilijoiden terveyttä sekä oikeudenmukaista ja tasavertaista kohtelua. Lisäksi tarkoituksena on turvata vaikuttavat menettelytavat dopingin käytön havaitsemiseksi ja ehkäisemiseksi sekä tehokkaat ja oikeudenmukaiset menettelytavat dopingrikkomusten selvittämiseksi ja seuraamusten määräämiseksi. Urheilun dopingia koskeva sääntely perustuu urheilun omiin kansallisiin ja kansainvälisiin säännöstöihin. Urheilijat ja järjestäytyneen urheilun piirissä toimivat henkilöt sitoutetaan noudattamaan kansallista antidopingsäännöstöä (Suomen antidopingsäännöstö), lajikohtaisia antidopingsäännöstöjä (kansallisten ja kansainvälisten lajiliittojen säännöstöt) sekä olympiakilpailuissa Kansainvälisen Olympiakomitean ja paralympiakilpailuissa Kansainvälisen Paralympiakomitean antidopingsäännöstöjä.

Urheilijat ja urheilun piirissä toimivat ovat velvollisia noudattamaan ja tuntemaan yleisesti urheilussa ja omassa lajissaan sovellettavat voimassa olevat antidopingsäännöstöt.

Antiestrogeeniset aineet
Antiestrogeenisia aineita käytetään rintasyövän hoidossa vähentämään elimistön estrogeeniaktiivisuutta. Anabolisten steroidien käyttäjät pyrkivät vähentämään näillä aineilla eräitä anabolisten steroidien aiheuttamia haittoja, kuten rintojen kasvua miehillä. Ne siirtävät elimistön androgeeni/estrogeenitasapainoa androgeeniseen suuntaan.

A-näyte
Urheilija jakaa dopingtestissä antamansa virtsanäytteen kahteen sinetöitävään näytepulloon, "A" ja "B". A-näytteellä tarkoitetaan sitä osaa näytteestä, joka on sinetöity näytepulloon, jossa on A-tunnus. (Vastaavasti sillä tarkoitetaan verinäyteputkea, joka on sinetöity A-sinetöintiputkeen.) Kaikki näytteet toimitetaan WADAn akkreditoimaan laboratorioon, jossa A-näyte analysoidaan. Mikäli A-näyte osoittautuu positiiviseksi, voidaan B-näyte vaatia analysoitavaksi säännöstössä määritettyjen ehtojen mukaisesti.

B

β2-agonistit
β2-agonisteja annostellaan astman hoidossa keuhkoinhalaatioina paikallisesti keuhkoputkistoon, jolloin vältetään suurimmalta osalta mahdolliset haitat: vapina, sydämen tykytys, rytmihäiriöt, lihaskrampit ja elektrolyyttihäiriöt. β2-agonistien lihaksia rakentavat eli anaboliset vaikutukset ovat niiden tärkein dopingvaikutus. Toisaalta niiden keuhkoputkia laajentavasta vaikutuksesta voi olla myös hyötyä.

Beetasalpaajat
Beetasalpaajia käytetään muun muassa kohonneen verenpaineen hoitoon ja estämään sydäninfarktin uusiutumista. Niiden keskushermostoa rauhoittava, sydämen sykettä alentava ja vapinaa poistava vaikutus voi parantaa suoritusta lajeissa, joissa vaaditaan keskittymiskykyä, rauhallisia hermoja ja vakaata kättä. Beetasalpaajat ovat kiellettyjä vain eräissä tarkkuutta vaativissa lajeissa, kuten ammunnassa ja jousiammunnassa. Kestävyyttä ja nopeutta vaativissa lajeissa beetasalpaajat heikentävät suorituskykyä.

Biologinen passi
Katso Urheilijan biologinen passi.

C

CAS
Urheilun kansainvälinen välimiestuomioistuin CAS (The Court of Arbitration of Sport) on urheilujärjestöistä riippumaton korkein kansainvälinen valitus- ja muutoksenhakuelin urheiluun liittyvissä asioissa. CASin tehtävänä on ratkaista urheilun sääntelyyn liittyviä kiistoja sovintomenettelyn avulla. Se voi myös auttaa riitaantuneita osapuolia löytämään ratkaisun toimimalla välimiesoikeutena.

D

Diureetit

Diureetteja käytetään poistamaan turvotuksia ja verenpainelääkkeinä. Diureetit poistavat elimistöstä suolaa ja nestettä ja lisäävät virtsan eritystä. Urheilussa diureetteja käytetään esimerkiksi peittämään muiden dopingaineiden käyttöä tai vähentämään kehon painoa alempaan painoluokkaan pääsemiseksi. Diureettien haittavaikutuksia ovat elektrolyyttihäiriöt, heikotus sekä liiallinen verenpaineen lasku. Diureettien ylenmääräisen käytön tiedetään aiheuttaneen kuolemantapauksia urheilijoilla.

Dopingaineita koskeva lainsäädäntö Suomessa
Suomen rikoslaissa on kielletty laiton dopingaineiden valmistus, maahantuonti ja levittäminen sekä hallussapito levittämistarkoituksessa. Dopingaineiden maahantuontia ja levittämistä säännellään Suomessa rikoslain luvussa 44. Dopingaineiden käyttöä koskevat myös lääkelaki sekä rikoslain salakuljetusta, laittomaan tuontitavaraan ryhtymistä ja huumausaineita koskevat säädökset. Rikoslain mukaan dopingaineina pidetään synteettisiä anabolisia steroideja ja niiden johdannaisia, testosteronia ja sen johdannaisia, kasvuhormonia sekä kemiallisia aineita, jotka lisäävät testosteronin, sen johdannaisten tai kasvuhormonin tuotantoa ihmiskehossa. Suomessa ei ole lainsäädäntöä, jonka perusteella voitaisiin rangaista dopingin käytöstä, huumausaineiden käyttöä lukuun ottamatta.

Doping
Maailman antidopingsäännöstöön perustuvan Suomen antidopingsäännöstön mukaisesti dopingilla tarkoitetaan yhtä tai useampaa dopingrikkomusta. Suomen antidopingsäännöstöön sitoutuneen urheilijan tai muun asianomaisen henkilön tulee olla selvillä siitä, mikä on dopingrikkomus samoin kuin siitä, mitkä aineet ja menetelmät on mainittu kulloinkin voimassa olevassa Maailman Antidopingtoimisto WADAn kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa.

Dopinglinkki
A-klinikkasäätiön tuottama terveysneuvontapalvelu, jossa asiaan perehtyneet lääkärit sekä liikunta- ja sosiaalialan ammattilaiset vastaavat kuntoilijoiden dopingaineiden käyttöön liittyviin kysymyksiin. Ilmainen palvelu on tarkoitettu kuntodopingin käyttäjille, käyttäjien läheisille, työssään kuntodopingin käyttäjiä kohtaaville ja kaikille aiheesta kiinnostuneille. Dopinglinkki tarjoaa myös koulutusta eri alojen ammattilaisille ja tuottaa tieteellistä tutkimusta kuntodopingin ilmiöistä. www.dopinglinkki.fi

Dopingrikkomus (Antidoping rule violation, ADRV)
Suomen antidopingsäännöstön 2015 mukaan dopingrikkomuksia ovat:

 • kielletty aine, sen aineenvaihduntatuote tai merkkiaine tai näyttö kielletyn menetelmän käytöstä urheilijan elimistöstä otetussa näytteessä
 • kielletyn aineen tai menetelmän käyttö tai käytön yritys
 • dopingtestin välttely, dopingtestistä kieltäytyminen tai näytteen antamatta jättäminen
 • olinpaikkatietomääräysten laiminlyönti
 • dopingvalvonnan manipulointi tai manipuloinnin yritys
 • kielletyn aineen tai kielletyn menetelmän hallussapito
 • kielletyn aineen tai kielletyn menetelmän levittäminen tai levittämisen yritys
 • kielletyn aineen tai kielletyn menetelmän luovuttaminen tai luovuttamisen yritys urheilijalle
 • osasyyllisyys ja
 • kielletty yhteistoiminta.

Dopingtestaaja (Doping control officer, DCO)
Antidopingorganisaation kouluttama ja valtuuttama henkilö, joka vastaa dopingtestauksen käytännön suorittamisesta WADAn Kansainvälisen testaus- ja tutkintastandardin vaatimusten sekä antidopingorganisaation ohjeiden mukaisesti.

Dopingtesti
Dopingtesti on osa dopingvalvontaa. Dopingtestin vaiheita ovat:

 • urheilijan kutsuminen dopingtestiin
 • urheilijan saattaminen ja valvominen
 • valvottu näytteenanto (veri- ja/tai virtsanäyte), näytteen jakaminen ja sinetöinti
 • näytteen analyysikelpoisuuden tarkistaminen
 • dopingtestipöytäkirjan täyttäminen, tarkistaminen ja allekirjoittaminen sekä
 • näytteiden ja asiakirjojen asianmukainen säilytys ja toimittaminen laboratorioon ja antidopingorganisaatiolle.

Dopingtestiin valinta
Urheilijat valitaan kilpailujen ulkopuolisiin dopingtesteihin kohdennetusti tai arpomalla testattavat esimerkiksi harjoituksiin osallistuvista urheilijoita. Kilpailuissa urheilijat arvotaan tai valitaan testiin esimerkiksi sijoituksen perusteella. Urheilijat voidaan myös valita testattaviksi kohdennetusti tai kyseisen lajin kilpailusääntöjen määräämällä tavalla.

Dopingvalvonta
Dopingvalvontaan sisältyvät kaikki vaiheet ja prosessit testauksen suunnittelusta mahdollisen muutoksenhaun päätökseen asti, mukaan lukien kaikki niiden välissä tapahtuvat vaiheet ja prosessit, kuten olinpaikkatietojen ilmoittaminen, näytteiden otto ja käsittely, laboratorioanalyysit, erivapaudet lääkinnällistä käyttöä varten, tulosten käsittely, dopingrikkomuksenkäsittely ja kuulemiset sekä seuraamusten määrääminen. ADT vastaa kansallisesta dopingvalvonnasta Suomessa.

E

Ei-analyyttinen dopingrikkomus
Käsite, jota käytetään kuvaamaan dopingrikkomusta, joka on muu kuin kielletyn aineen tai sen aineenvaihduntatuotteiden tai merkkiaineiden löytyminen urheilijan näytteestä.
Tällaisia ovat esimerkiksi dopingtestistä kieltäytyminen, kiellettyjen aineiden ja menetelmien hallussapito, olinpaikkatietomääräysten laiminlyönti tai kielletty yhteistoiminta.

Ennätystesti
Joissakin lajeissa vaaditaan ennätyksen (Suomen ennätys, Euroopan ennätys, maailman ennätys) tehneeltä urheilijalta puhdas dopingnäyte, jotta ennätys voidaan virallisesti hyväksyä. Ennätyksen tehneen urheilijan tulee itse huolehtia dopingtestiin menosta lajin sääntöjen edellyttämällä tavalla.

Erikseen määritelty aine (Specified substance)
Kaikki kielletyt aineet ovat erikseen määriteltyjä aineita, lukuun ottamatta ryhmiin S1., S2., S4.4., S4.5. ja S6a. kuuluvia aineita, jotka eivät kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon mukaan kuulu erikseen määriteltyihin aineisiin. Kielletyt menetelmät eivät voi olla erikseen määriteltyjä aineita.

Epäpuhdas tuote (Contaminated product)
Kiellettyä ainetta sisältävä tuote, jonka tuoteselosteessa ei ole mainintaa kyseisestä kielletystä aineesta eikä kielletyn aineen läsnäoloa tuotteessa voida saada selville kohtuullisella internethaulla.

Erivapaus (Therapeutic use exemption, TUE)
Antidopingorganisaation urheilijalle myöntämä lupa käyttää kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa mainittua ainetta tai menetelmää sairauden hoitoon. Määräaikaisen erivapauden myöntää asiantuntijoista koostuva erivapauslautakunta WADAn Kansainvälisen erivapausstandardin mukaisesti. Kansallisen ja kansainvälisen tason urheilijoita koskevat erilaiset menettelytavat.

Erytropoietiini
EPO on peptidihormoni, jota erittyy pääasiassa munuaisista ja joka kiihdyttää punasolujen tuotantoa luuytimessä. Erytropoietiini lisää elimistössä punasolujen muodostumista, ja urheilija voi sen avulla parantaa hapenottokykyään.

Erytropoietiinin käytön haittavaikutuksina voi esiintyä verenpaineen kohoamista, vilustumisoireita muistuttavia tuntemuksia lihas- ja luustosärkyineen, kouristuskohtauksia, hyytymishäiriöitä (veritulppia), turvotusta ja päänsärkyä.

G

Geenidoping
Suorituskykyä mahdollisesti parantavien geenien, geenien osasten ja geneettistä ainesta sisältävien solujen ei-hoidollinen käyttö.

Seuraavat urheilusuoritusta mahdollisesti parantavat geenidopingin menetelmät ovat kiellettyjä:

 • nukleiinihappojen tai nukleiinihappojaksojen siirto
 • tavallisten tai geneettisesti muunneltujen solujen siirto ja
 • sellaisten aineiden käyttö, jotka suoraan tai epäsuorasti vaikuttavat toimintoihin, joiden tiedetään parantavan suorituskykyä muuttamalla geenien ilmentymistä.

H

Hemoglobiini
Hemoglobiini on rautaa sisältävä valkuaisaine, jota on punasoluissa. Hemoglobiini huolehtii hapen kuljetuksesta elimistössä. Se sitoo itseensä happea keuhkoverenkierrossa ja vapauttaa hapen sitten kudoksissa, esimerkiksi aivoissa ja lihaksissa. Korkea hemoglobiini parantaa monissa lajeissa urheilijan suorituskykyä. Muunnellut hemoglobiinivalmisteet, kuten hemoglobiinin tavoin vaikuttavat keinotekoiset hemoglobiiniyhdisteet, hemoglobiinivaikutukseen perustuvat veren korvikkeet ja mikrokapseloitu hemoglobiini ovat kiellettyjä urheilussa.

Hormoneihin ja aineenvaihduntaan vaikuttavat modulaattorit
Antiestrogeenisia aineita käytetään rintasyövän hoidossa vähentämään elimistön estrogeeniaktiivisuutta. Ne siirtävät elimistön androgeeni/estrogeenitasapainoa androgeeniseen suuntaan. Myostatiini-inhibiittorit ovat vasta kokeilukäytössä olevia aineita. Ne estävät useilla eri eläinlajeilla lihaksen kasvua hillitsevän myostatiiniproteiinin vaikutusta, jolloin lihaksen kasvu kiihtyy. Metaboliset modulaattorit ovat myös vasta kokeilukäytössä olevia aineita. Ne kasvattavat lihaksia ja polttavat rasvaa ja saavat aikaan samanlaisia hyödyllisiä aineenvaihdunnallisia muutoksia kuin fyysinen rasitus, mutta ilman rasitusta. Insuliinienkin katsotaan kuuluvan tähän ryhmään. Moninaisten aineenvaihdunnallisten vaikutusten vuoksi niillä on anabolista vaikutusta. Liian suurina annoksina niiden käyttö johtaa hypoglykemiaan ja kuolemaan.

Huumaavat kipulääkkeet
Huumaavat kipulääkkeet ovat yleisnimitys voimakkaille, morfiinin kaltaisille lääkkeille. Niiden kipua poistava vaikutus välittyy keskushermostossa. Huumaavat kipulääkkeet parantavat urheilusuorituksia, joihin liittyy voimakas hetkellinen kipu. Niitä voidaan käyttää dopingaineina myös tarkkuutta vaativissa lajeissa rauhoittavien vaikutustensa vuoksi. Huumaavat kipulääkkeet heikentävät urheilusuorituksia kestävyyslajeissa, joissa vaaditaan hyvää hapensaantia, sillä ne lamaannuttavat hengityskeskusta. Yleisimpiä sivuvaikutuksia ovat pahoinvointi ja ummetus. Suurina annoksina huumaavat kipulääkkeet aiheuttavat mielihyvän tunnetta, ja siksi niitä voidaan käyttää huumausaineina. Ne aiheuttavat riippuvuutta.

I

Insuliini
Insuliini kuuluu urheilussa kiellettyihin hormoneihin ja aineenvaihduntaan vaikuttaviin modulaattoreihin. Insuliini on haiman tuottama polypeptidihormoni. Insuliinia vapautuu haimasta pulssimaisesti, ja se säätelee glukoosin määrää veressä vaikuttamalla hiilihydraatti-, proteiini- ja rasva-aineenvaihduntaan.

Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti (Filing failure, FF)
Testauspooliin nimettyjä urheilijoita koskee olinpaikkatietojen ilmoitusvelvollisuus. Olinpaikkatietojen tarkoitus on tehdä mahdolliseksi tehokas ja ilman ennakkoilmoitusta tapahtuva dopingtestaus. Mikäli urheilija ei ilmoita ja/tai päivitä olinpaikkatietojaan vaadittujen määräysten mukaisesti ilman hyväksyttävää syytä, hänen katsotaan syyllistyneen ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöntiin ja hän saa merkinnän olinpaikkatietomääräysten laiminlyönnistä. Jos urheilija syyllistyy kolmeen olinpaikkatietomääräysten laiminlyöntiin (kolme merkintää ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä ja/tai tavoittamattomuudesta testiin) 12 kuukauden aikana, tämä tulkitaan antidopingsäännöstön mukaiseksi dopingrikkomukseksi. Siitä määrättävä seuraamus on 12–24 kuukauden (ensimmäinen rikkomus) tai pidempi (toinen tai useampi rikkomus) urheilun toimintakielto. Urheilijalle lähtee aina kirjallinen tiedonanto tapahtuneista olinpaikkatietomääräysten laiminlyönneistä, ja hänellä on myös aina mahdollisuus antaa kirjallinen selvitys tapahtuneesta.

Istukkahormoni (hCG)
Istukkahormoni kuuluu urheilussa kiellettyjen peptidihormonien, kasvutekijöiden, vastaavien aineiden ja mimeettien ryhmään.

K

Kannabinoidit
Kannabinoidit ovat joko kasviperäisen kannabiksen (marijuana ja hasis) vaikuttavia aineita tai niiden synteettisiä johdoksia. Osa uusimmista, väärinkäyttöön suunnatuista synteettisistä kannabinoideista poikkeaa rakenteeltaan perinteisistä kannabinoideista, mutta nekin vaikuttavat samalla tavalla kuin perinteiset kannabinoidit. Kannabinoidit heikentävät ajan, paikan, nopeuden ja etäisyyden arviointia. Tämä yhdistettynä keskushermostolaman aiheuttamaan koordinaatiokyvyn, reaktiokyvyn ja muistin huononemiseen johtaa yleensä heikentyneeseen urheilusuoritukseen. Osasyy kannabinoidien kieltoon on, että niiden katsotaan olevan urheilun hengen vastaisia.

Kansainvälinen Olympiakomitea
Kansainvälinen Olympiakomitea (KOK, International Olympic Committee IOC) perustettiin vuonna 1894. Se tekee näkyvää kansainvälistä antidopingtyötä suurtapahtumissaan. Se järjestää joka neljäs vuosi olympiakilpailut ja vastaa niihin osallistuvien urheilijoiden antidopingtoiminnasta. KOK:lla on myös laaja olympiasolidaarisuusohjelma ja nuoriso-ohjelma. KOK rahoittaa yhteisesti eri maiden hallitusten kanssa maailman antidopingtoiminnan kehittämistä.

Kansainvälinen Paralympiakomitea
Kansainvälinen Paralympiakomitea (International Paralympic Committee IPC) perustettiin vuonna 1989. Se vastaa paralympialaisten järjestämisestä ja kehittämisestä maailmassa. IPC vastaa myös vammaisurheilijoihin liittyvästä kansainvälisestä antidopingtoiminnasta.

Kansainvälinen standardi (International Standard)
Maailman antidopingsäännöstöön liittyy kansainvälisiä standardeja, joiden noudattaminen on pakollista antidopingtyössä. Niiden tarkoituksena on varmistaa antidopingtoiminnan keskeisten osa-alueiden laatu ja yhdenmukaisuus eri antidopingtoimijoiden välillä. Näitä standardeja ovat:

 • Kansainvälinen kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelo
 • Kansainvälinen testaus- ja tutkintastandardi
 • Kansainvälinen erivapausstandardi
 • Kansainvälinen laboratoriostandardi ja
 • Kansainvälinen tietosuojastandardi.

Kansainvälinen urheilutapahtuma
Urheilutapahtuma tai kilpailu, jonka hallinnoiva taho tai tekniset virkailijat nimittävä taho on Kansainvälinen Olympiakomitea, Kansainvälinen Paralympiakomitea, kansainvälinen lajiliitto, suuren urheilutapahtuman järjestäjä tai jokin muu kansainvälinen urheilujärjestö.

Kansallinen antidopingorganisaatio
Kunkin toimintamaan asettama elin, jolla on valtuudet ja vastuu kansallisella tasolla hyväksyä ja toteuttaa antidopingsäännöt sekä vastata dopingvalvonnasta, tulosten käsittelystä ja seuraamusten käsittelystä. Jos viranomainen ei ole määrännyt mitään tahoa kansalliseksi antidopingorganisaatioksi, maan kansallisena antidopingorganisaationa toimii maan kansallinen olympiakomitea tai sen määräämä taho.

Kansallinen lajiliitto
Kansallinen tai alueellinen taho, joka kuuluu kansainväliseen lajiliittoon tai on sen tunnustama ja hallinnoi kansainvälisen lajiliiton edustamaa urheilulajia omassa valtiossaan tai omalla alueellaan.

Kansallinen urheilutapahtuma
Urheilutapahtuma tai kilpailu, johon osallistuu kansainvälisen tai kansallisen tason urheilijoita, mutta joka ei ole kansainvälinen urheilutapahtuma.

Kasvuhormoni (hGH)
Kasvuhormoni osallistuu kasvuiässä pituuskasvun säätelyyn. Lisäksi se vaikuttaa muun muassa hiilihydraattien, rasvan ja valkuaisaineiden aineenvaihduntaan. Kasvuhormonin käyttö voi aiheuttaa vaikeita sydänsairauksia, sydänrappeutumia, diabetesta ja kilpirauhasen vajaatoimintaa. Kasvuhormonin käyttöä tutkitaan veritesteillä.

Katsomoturvallisuus ja -viihtyvyys
Suomessa urheilutilaisuuksien turvallisuutta voidaan pitää hyvänä. On tärkeää, että Suomessa niin viranomaiset kuin tilaisuuksien järjestäjät pyrkivät pysymään ajan tasalla ja estämään ennalta erityisesti väkivaltaisen käyttäytymisen esiintymistä ja leviämistä. Yleisötilaisuuksien järjestyksestä ja turvallisuudesta vastaa tilaisuuden järjestäjä. Yleisön velvollisuutena on käyttäytyä tapahtumissa asiallisesti ja muita kohtuuttomasti häiritsemättä. Kaikenlainen rasismi tai rasistinen käyttäytyminen, päihdyttävien aineiden tai vaarallisten esineiden tuominen tapahtumiin on kiellettyä. Tapahtumissa on oltava ensiapuhenkilöstö yleisöä varten.

Kemiallinen ja fysikaalinen manipulaatio
Kemiallinen ja fysikaalinen manipulointi tai manipuloinnin yritys on kielletty urheilussa. Se käsittää kaikkien sellaisten aineiden ja menetelmien käytön, jotka muuttavat tai joiden voidaan perustellusti ajatella muuttavan dopingnäytteiden laatua ja/tai koostumusta. Manipulointimenetelmiä ovat esimerkiksi virtsanäytteen vaihto tai sen turmeleminen, peiteaineiden käyttö, munuaisen eritystoiminnan estäminen, tai testosteronin ja epitestosteronin suhteen keinotekoinen muuttaminen. Suonensisäiset nesteensiirrot eli infuusiot ja/tai injektiot (yli 50 millilitraa kuuden tunnin aikana) ovat myös kiellettyjä lukuun ottamatta sairaalakäyntien, kirurgisten toimenpiteiden tai kliinisten tutkimusten yhteydessä annettuja aiheellisia nesteensiirtoja.


Kilpailujen manipulointi
Kilpailujen manipuloinnilla pyritään vaikuttamaan urheilutapahtuman tulokseen tai kulkuun jo ennen kilpailun tai ottelun alkamista. Kilpailujen manipuloinnissa vaikutetaan kilpailun tai ottelun kulkuun tai tapahtumiin, esimerkiksi maksamalla häviämisestä tai jonkin yksittäisen tapahtuman aiheuttamisesta. Lahjonnan lisäksi urheilijaa tai muuta toimijaa voidaan myös kiristää tai uhkailla.. Tavoitteena voi olla esimerkiksi taloudellinen voitto tai halutun tittelin, joukkueen tulevien pelivastusten tai sarjatason varmistelu. Kilpailujen manipuloinnissa saatetaan käyttää hyväksi heikommassa asemassa olevia pelaajia, kuten nuoria tai ulkomailta vaatimattomimmista olosuhteista tulleita pelaajia. On myös tapauksia, joissa nämä pelaajat ovat joutuneet myöhemmin rikoksen uhreiksi. Heitä on esimerkiksi kiristetty ja uhkailtu. Usein tapauksen tultua julki myös urheilijan urheilu-ura loppuu. Urheilijan lisäksi, kohteena voi olla esimerkiksi huonossa taloudellisessa asemassa oleva seura.
 

Klenbuteroli
Klenbuteroli kuuluu luokkaan muut anaboliset aineet. Sillä on voimakas anabolinen vaikutus, jonka on todettu lisäävän poikkijuovaisten lihasten valkuaispitoisuutta samalla kun elimistön glykogeeni ja rasva palavat. Lihassolujen koko suurenee niiden määrän säilyessä ennallaan. Koska erityisesti anaerobista suorituskykyä lisäävien nopeasti supistuvien lihassyiden suhteellinen osuus kasvaa, klenbuteroli lisää urheilusuorituksissa nopeutta ja voimaa. Klenbuterolin haittavaikutuksia ovat muun muassa vapina, sydämen tykytys, rytmihäiriöt, lihaskrampit ja elektrolyyttihäiriöt. Rytmihäiriöt ja hypokalemia eli veren alhainen kaliumpitoisuus voivat hoitamattomana johtaa kuolemaan..

Kielletty aine (Prohibited substance)
Mikä tahansa kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa kielletyksi määritetty aine tai aineluokka.

Kielletty menetelmä (Prohibited method)
Mikä tahansa kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa kielletyksi mainittu menetelmä.

Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa (Prohibited list)
Luettelo urheilussa kielletyistä aineista ja menetelmistä. Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelo on yksi WADAn viidestä kansainvälisestä standardista, ja sen soveltaminen on pakollista organisaatioille, jotka noudattavat Maailman antidopingsäännöstöä. Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luetteloa päivitetään vuosittain, ja uusi versio tulee voimaan aina tammikuun 1. päivänä.

Kilpailutestit
Kilpailutesteillä tarkoitetaan kilpailutapahtuman yhteydessä suoritettavia dopingtestejä. Ellei kansainvälisen tai muun asianomaisen antidopingorganisaation säännöissä muuta määrätä, tämä tarkoittaa ajanjaksoa, joka alkaa 12 tuntia ennen kilpailua ja loppuu kilpailun ja siihen liittyvän näytteenoton loppuessa. Kilpailun yhteydessä otetuista näytteistä tutkitaan kaikki tunnetut dopingaineet ja menetelmät sekä mahdollinen näytteen manipulointi. Urheilijat arvotaan tai määrätään testiin esimerkiksi sijoituksen perusteella tai heidät valitaan siihen lajin kilpailusääntöjen määräämällä tavalla. Urheilijat voidaan määrätä testiin nimellä myös kilpailutesteissä.

Kilpailujen ulkopuoliset testit
Kilpailujen ulkopuolisilla testeillä tarkoitetaan kaikkia niitä dopingtestejä, jotka tehdään urheilijoille minä tahansa muuna ajanjaksona kuin kilpailun aikana tai kilpailussa. Kilpailujen ulkopuolella otetuista näytteistä tutkitaan anaboliset aineet, peptidihormonit, kasvutekijät ja vastaavat yhdisteet, β2-agonistit, hormoneihin ja aineenvaihduntaan vaikuttavat modulaattorit, diureetit ja muut peiteaineet sekä kaikki kielletyt menetelmät. Kansainvälisillä lajiliitoilla saattaa olla omia sääntöjään tutkittavista aineista. Urheilijan velvollisuus on olla selvillä häntä koskevista säännöistä.

Urheilijat valitaan kilpailujen ulkopuolisiin testeihin kohdennetusti tai arpomalla testattavat esimerkiksi tietyn ryhmän harjoituksissa tai leirillä olevista urheilijoista. Kohdennetuissa testeissä ADT tai muu testin tilannut antidopingorganisaatio on nimennyt urheilijan etukäteen testiin.

Kilpailujen ulkopuolisiin testeihin kuuluvat myös aikaisemmin tehtyjen testien tulosten selventämiseksi suoritettavat jatkotestit sekä dopingrikkomuksesta määrätyn urheilun toimintakiellon aikana tehtävät testit.

Kofeiini
Kofeiini kuuluu seurannan kohteena oleviin aineisiin eli sen käyttöä ei ole urheilussa kielletty, mutta sen esiintymistä dopingnäytteissä seurataan.

Kohdennettu testaus
Urheilijan valinta dopingtestiin tiettynä ajankohtana muutoin kuin sattumanvaraisella perusteella. Kohdennettuja testejä tehdään pääasiassa testauspooli- ja maajoukkueurheilijoille. ADT voi kuitenkin testata Kansainvälisessä testaus- ja tutkintastandardissa määritettyihin kriteereihin perustuen kohdennetusti sekä kilpailuissa että kilpailujen ulkopuolella ketä tahansa Suomen antidopingsäännöstön piiriin kuuluvaa urheilijaa.

Kuntodoping
Kilpaurheilun ulkopuolista dopingaineiden käyttöä, jonka tavoitteena on pääsääntöisesti lihasmassan ja voiman lisääminen sekä rasvaprosentin pienentäminen. Dopingaineiden käyttäjiä kuntoilussa on huomattavasti enemmän kuin kilpa- ja huippu-urheilussa.

Kööpenhaminan julistus
Dopingin vastaista työtä urheilussa koskeva niin sanottu Kööpenhaminan julistus on poliittinen asiakirja, jonka kautta hallitukset ovat ilmaisseet tahtonsa maailman antidopingsäännöstön toimeenpanemiseksi UNESCOn dopingin vastaisen yleissopimuksen avulla. Hallitusten edustajat allekirjoittivat Kööpenhaminan julistuksen toisessa kansainvälisessä dopingkonferenssissa Kööpenhaminassa maaliskuussa 2003.

L

Levittäminen (Trafficking)
Antidopingorganisaation toimivallan piiriin kuuluva urheilija, urheilijan tukihenkilö tai muu henkilö myy, antaa, kuljettaa, lähettää, toimittaa tai jakelee (tai pitää hallussaan tällaisiin tarkoituksiin) kiellettyä ainetta tai kiellettyä menetelmää (joko fyysisesti tai sähköisesti tai muulla tavoin) kolmannelle osapuolelle. Tähän määritelmään eivät kuitenkaan sisälly terveydenhuoltohenkilöstön hyvässä tarkoituksessa suorittamat toimet, joihin liittyy kielletty aine tai kielletty menetelmä, jota käytetään todellisiin ja laillisiin hoitotarkoituksiin tai muusta hyväksyttävästä syystä. Määritelmään eivät sisälly myöskään toimet, joissa on kysymys kielletyistä aineista, jotka eivät ole kiellettyjä kilpailujen ulkopuolisissa testeissä, paitsi jos olosuhteet kokonaisuudessaan osoittavat, että kyseisiä kiellettyjä aineita ei ole tarkoitettu todellisiin ja laillisiin hoitotarkoituksiin, tai niillä aiotaan parantaa suorituskykyä urheilussa.

Lopettamisilmoitus
Kun rekisteröityyn testauspooliin kuuluva urheilija lopettaa kilpaurheilun, hänen tulee ilmoittaa asiasta kirjallisesti ADT:lle. Tällöin ADT poistaa hänet testauspoolista ja olinpaikkatietojen ilmoitusvelvollisuus päättyy. ADT vahvistaa testauspoolista poistamisen kirjallisesti. Kansainvälisen lajiliiton testauspooliin kuuluvien urheilijoiden tulee ilmoittaa urheilu-uransa lopettamisesta kirjallisesti myös kansainväliselle lajiliitolleen.

Luovuttaminen (Administration)
Muun henkilön suorittama kielletyn aineen tai kielletyn menetelmän käyttöön tai käytön yritykseen osallistuminen kyseistä ainetta tai menetelmää tarjoamalla, toimittamalla, valvomalla, edistämällä tai muulla tavoin. Tähän määritelmään eivät kuitenkaan sisälly terveydenhuoltohenkilöstön hyvässä tarkoituksessa suorittamat toimet, joihin liittyy kielletty aine tai kielletty menetelmä, jota käytetään todellisiin ja laillisiin hoitotarkoituksiin tai muusta hyväksyttävästä syystä. Määritelmään eivät sisälly myöskään toimet, joissa on kysymys kielletyistä aineista, jotka eivät ole kiellettyjä kilpailujen ulkopuolisissa testeissä, paitsi jos olosuhteet kokonaisuudessaan osoittavat, että kyseisiä kiellettyjä aineita ei ole tarkoitettu todellisiin ja laillisiin hoitotarkoituksiin, tai niillä aiotaan parantaa suorituskykyä urheilussa.

M

Maailman antidopingsäännöstö
Maailman Antidopingtoimisto WADAn laatima Maailman antidopingsäännöstö (World Anti-Doping Code, WADC) on antidopingtoiminnan perusasiakirja, joka muodostaa kehyksen yhtenäisille, urheiluorganisaatioita ja kansallisia viranomaisia koskeville antidopingkäytännöille, -säännöille ja -säädöksille. Uusin Maailman antidopingsäännöstö tuli voimaan 1.1.2015.

Maailman Antidopingtoimisto WADA
Maailman Antidopingtoimisto WADA (World Anti-Doping Agency) on kansainvälinen, riippumaton organisaatio, joka perustettiin vuonna 1999 edistämään, koordinoimaan ja valvomaan dopingin vastaista toimintaa urheilussa. WADAn päätehtävät ovat:

 • Maailman antidopingsäännöstön yhdenmukaistaminen, kehittäminen ja ylläpito sekä säännöstön noudattamisen seuranta
 • vuosittaisen urheilussa kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon julkaisu ja jakelu
 • alueellisten antidopingohjelmien kehittäminen
 • laaja kansainvälinen tutkimusohjelma
 • dopinglaboratorioiden akkreditointi
 • riippumaton kansainvälinen testausohjelma
 • kansainväliset kasvatus- ja viestintäohjelmat ja
 • riippumaton dopingtestauksen tarkkailuohjelma suurissa kansainvälisissä urheilukilpailuissa.

WADAn rahoituksesta puolet tulee Kansainväliseltä Olympiakomitealta ja puolet valtioilta.

Metyyliheksaaniamiini
Ravintolisistä usein löytyvä piristeenä käytettävä aine. Ravintolisävalmistajat väittävät usein, että metyyliheksaaniamiini (MHA) voi lisätä henkistä ja ruumiillista suorituskykyä ja auttaa laihdutuksessa. Vuonna 2010 WADA laajensi kiellettyjen aineiden luetteloa lisäämällä metyyliheksaaniamiinin kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon kohtaan "Muut kuin erikseen määritellyt piristeet".

Modafiniili
Modafiniili on piriste, jonka kauppanimiä ovat muun muassa Alertec, Modasomil, Modavigil, Modiodal, Provigil ja Vigil. Modafiniili mainitaan WADAn kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa. Modafiniilin vaikutuksia urheilusuorituksiin, esimerkiksi kestävyyteen ja räjähtävyyteen ei ole tutkittu, mutta monet arvelevat sen soveltuvan dopingaineeksi. Modafiniili voi aiheuttaa mielihyvää ja riippuvuutta. Sen käytön sivuvaikutuksina voi esiintyä unettomuutta, päänsärkyä, hermostuneisuutta, ahdistuneisuutta, aggressiivisuutta, verenpaineen nousua ja sydänoireita.

Myyntiluvattomat lääkeaineet
Aineita, joiden lääkinnälliselle käytölle ihmisillä ei ole minkään valtion terveysviranomaisen myöntämää voimassa olevaa hyväksyntää ja joita ei mainita muualla kiellettyjen aineiden luettelossa. Tällaisia aineita ovat esimerkiksi lääkeaineet, jotka ovat prekliinisessä tai kliinisessä tutkimusvaiheessa tai joita ei enää kehitetä tai valmisteta ja aineet, joiden rakennetta on muunneltu tai vain eläinlääketieteelliseen käyttöön hyväksytyt aineet.

N

Näyte
Mikä tahansa dopingvalvontaa varten otettu biologinen materiaali, esimerkiksi virtsa ja veri.

O

Olinpaikkatiedot
Rekisteröityyn testauspooliin kuuluvan urheilijan ilmoittamat tiedot hänen päivittäisestä olinpaikastaan. Olinpaikkatiedot tekevät mahdolliseksi tehokkaan, ilman ennakkoilmoitusta tapahtuvan dopingtestauksen.

Olinpaikkatietomääräysten laiminlyönti
Testauspooliin nimettyjä urheilijoita koskee olinpaikkatietojen ilmoitusvelvollisuus. Olinpaikkatietojen tarkoitus on tehdä mahdolliseksi tehokas ja ilman ennakkoilmoitusta tapahtuva dopingtestaus. Rekisteröityyn testauspooliin kuuluvan urheilijan voidaan katsoa syyllistyneen dopingrikkomukseen, jos hän laiminlyö vaadittujen olinpaikkatietomääräysten noudattamista yhteensä kolme kertaa (kolme merkintää ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä ja/tai tavoittamattomuudesta testiin) 12 kuukauden aikana. Seuraamuksena voi olla urheilun antidopingsäännöstön määräysten mukaisesti 12–24 kuukauden (ensimmäinen rikkomus) tai pidempi (toinen tai useampi rikkomus) urheilun toimintakielto.

Urheilijalle lähetetään aina kirjallinen tiedonanto tapahtuneista olinpaikkatietomääräysten laiminlyönneistä, ja hänellä on myös aina mahdollisuus antaa kirjallinen selvitys tapahtuneesta.

Ominaispaino
Virtsan ominaispaino kertoo, kuinka väkevää tai laimeaa virtsa on. Dopingtestissä virtsan ominaispaino mitataan. Mikäli se ei täytä WADAn Kansainvälisessä testaus- ja tutkintastandardissa asetettuja vaatimuksia (refraktometrillä mitattuna 1.005 tai sen yli), dopingtestaaja pyytää urheilijaa antamaan toisen tai useamman lisänäytteen. Urheilijan velvollisuus on antaa ominaispainovaatimukset täyttävä näyte ja siitä syystä urheilijan tulee välttää liiallista nesteen nauttimista ennen virtsanäytteen antoa.

P

Parhaiden käytäntöjen mallit
WADAn Maailman antidopingsäännöstön ja Kansainvälisten standardien pohjalta kehittämät mallisäännöt, -ohjeet ja -lomakkeet parhaiden toimintatapojen luomiseksi antidopingtoiminnan eri alueille. Nämä mallit ovat osa Maailman antidopingohjelmaa. Ne eivät ole pakollisia, mutta WADA suosittelee niitä antidopingtoimijoille.

Peiteaineet
Useimmilla peiteaineilla ei ole urheilusuorituksia parantavia ominaisuuksia, mutta ne saattavat vaikeuttaa eräiden dopingaineiden toteamista. Peiteaineiksi luetaan muun muassa diureetit, epitestosteroni, probenesidi sekä plasmavolyymin lisääjät..

Piristeet
Piristeet lisäävät aivojen virkeystasoa ja fyysistä aktiivisuutta sekä piristävät elimistöä henkisesti ja fyysisesti. Ne vaikuttavat keskus- ja/tai ääreishermostoon ja nopeuttavat sykettä, hengitystiheyttä ja aivojen toimintaa. Joidenkin piristeiden vaikutus kohdistuu vain tiettyyn elimeen, kuten sydämeen, keuhkoihin tai aivoihin. Jotkin piristeet aiheuttavat voimakasta riippuvuutta. Piristeitä analysoidaan kilpailujen yhteydessä otetuista näytteistä.

Plasmavolyymin lisääjät
Plasmavolyymin lisääjillä, kuten hydroksietyylitärkkelyksellä, pyritään parantamaan veren virtausta kudosten hiussuonissa, jolloin kudosten hapettuminen ja kestävyys lisääntyvät. Toisaalta niillä pyritään alentamaan hemoglobiini- ja hematokriittiarvoja lajeissa, joissa urheilijan pitää alittaa ennalta määrätyt veriarvot päästäkseen kilpailuun.

Poikkeava testitulos (Atypical finding)
WADAn akkreditoiman laboratorion tai muun WADAn hyväksymän laboratorion laatima raportti, joka edellyttää lisätutkimuksia Kansainvälisessä laboratoriostandardissa tai siihen liittyvissä teknisissä dokumenteissa määritetyllä tavalla, ennen kuin voidaan päättää, onko kyseessä positiivinen testitulos.

Positiivinen testitulos (Adverse analytical finding, AAF)
WADAn akkreditoiman laboratorion tai muun WADAn hyväksymän laboratorion raportti, joka noudattaa Kansainvälistä laboratoriostandardia ja siihen liittyviä teknisiä dokumentteja ja joka ilmaisee, että näytteessä on kiellettyä ainetta tai sen aineenvaihduntatuotteita tai merkkiaineita (mukaan lukien endogeenisten aineiden kohonneet määrät) tai todisteita kielletyn menetelmän käytöstä.

Puhtaan liikunnan puolesta -kunto- ja liikuntakeskukset
Dopinglinkin ylläpitämä suomalaisille kunto- ja liikuntakeskuksille tarkoitettu toimintamalli, joka tarjoaa tietoa ja koulutusta kuntodopingin terveyshaitoista. Toimintaan sitoutuneet kunto- ja liikuntakeskukset toimivat yhteiskuntavastuullisesti edistämällä nuorten ja aikuisten puhdasta ja terveyttä edistävää kuntoilua.

R

Ravintolisät
Erityisvalmisteet, joita kutsutaan myös lisäravinteiksi, luontaistuotteiksi tai ravintolisiksi, ovat valmistemuodoltaan ja käyttötapansa puolesta lääkkeitä muistuttavia elintarvikkeita. Niiden käyttöä ei ole kielletty urheilussa, mutta käyttöön saattaa liittyä positiivisen dopingtestituloksen riski: vaillinaiset tai virheelliset tuoteselosteet, osin tuntemattomat ainesosat ja sisällön vaihtelu valmistuserien välillä. Urheilijan ei tulisi käyttää mihinkään tarkoitukseen ravintolisiä varmistumatta ensin niiden koostumuksesta.

Rekisteröity testauspooli (Registered testingpool, RTP)
Testauspooli on antidopingorganisaation (kansainvälinen lajiliitto ja/tai kansallinen antidopingorganisaatio) nimeämä ryhmä urheilijoita, joihin dopingtestaus erityisesti kohdentuu ja joilla on WADAn Kansainvälisen testaus- ja tutkintastandardin vaatimusten mukainen olinpaikkatietojen ilmoitusvelvollisuus. Testauspoolin tarkoituksena on varmistaa, että siihen kuuluvien urheilijoiden ajantasaiset yhteys- ja olinpaikkatiedot ovat antidopingorganisaation tiedossa. Tämä tekee mahdolliseksi tehokkaan ja tarkkaan ajoitetun dopingtestauksen ilman ennakkoilmoitusta. Urheilija saa aina tiedon, kun hänet liitetään testauspooliin.

Riippumattomat tarkkailijat (Independent observers)
WADAn suureen urheilutapahtumaan kokoama antidopingasiantuntijoiden tiimi, joka valvoo ja tarkastaa tapahtuman dopingvalvontaprosessit ja raportoi niistä. Menettelyn tarkoituksena on varmistaa dopingtestaukseen liittyvien toimintojen avoimuus ja luotettavuus sekä antaa tarvittaessa suosituksia, joiden avulla dopingtestausmenettelyjen laatua voidaan jatkossa kehittää.

S

Saattaja
Antidopingorganisaation kouluttama ja valtuuttama täysi-ikäinen henkilö, jonka tehtäviin kuuluu muun muassa esittää dopingtestiin valitulle urheilijalle dopingtestikutsu ja saattaa urheilija valvotusti dopingtestitiloihin. Saattaja allekirjoittaa koulutuksessaan vaitiolositoumuksen, joka koskee häntä myös tehtävän päätyttyä.

Seuraamukset dopingrikkomuksesta
Urheilijan tai muun henkilön tekemä dopingrikkomus voi aiheuttaa yhden tai useamman seuraavista seuraamuksista:

 • kilpailutuloksen tai urheilutapahtuman tulosten hylkääminen/mitätöinti ja mitalien, pisteiden ja palkintojen menettäminen
 • urheilun toimintakielto
 • taloudelliset seuraamukset ja
 • julkinen tiedottaminen.

Seurantaohjelma
Maailman Antidopingtoimisto WADA tarkkailee seurantaohjelmassaan dopingnäytteistä tiettyjä nimettyjä aineita (esimerkiksi piristeisiin kuuluvia aineita) havaitakseen esimerkiksi sallittujen aineiden mahdollisen liiallisen käytön urheilussa tai joidenkin vain kilpailujen yhteydessä kiellettyjen aineiden mahdollisen asiattoman liikakäytön harjoittelun yhteydessä. Mikäli näiden aineiden käytön katsotaan vaarantavan urheilijoiden terveyden, WADA voi kieltää niiden käytön urheilussa.

Suomen antidopingtoimikunta ADT
Suomen antidopingtoimikunta ADT vastasi dopingvalvonnasta Suomessa ennen Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:tä. ADT oli itsenäinen, voittoa tavoittelematon ja yleishyödyllinen yhteisö, joka sai rahoituksensa opetus- ja kulttuuriministeriöltä veikkausvoittovaroista. ADT:n tehtävänä oli vastata kansallisen antidopingsäännöstön toimeenpanosta. ADT teki dopingtestejä, koulutti sekä toimi aktiivisesti kansainvälisten ja suomalaisten yhteistyökumppanien kanssa.

SUEK Katso Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry
Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n tehtävänä on vahvistaa urheilun eettisiä asioita yhteistyössä eri toimijoiden kanssa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Yhdistys vastaa valtiosopimusten mukaisesti antidopingtoiminnasta, kilpailujen manipuloinnin ehkäisystä sekä katsomoturvallisuuden ja -viihtyvyyden edistämisestä. Yhdistys saa rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Yhdistys perustettiin tammikuussa 2016 laajentamalla Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n toimintaa. ADT jatkaa uudessa organisaatiossa aputoiminimenä.
 

T

Testiin tavoittamattomuus (Missed test, MT)
Testauspooliin nimettyjä urheilijoita koskee olinpaikkatietojen ilmoitusvelvollisuus. Olinpaikkatietojen tarkoitus on tehdä mahdolliseksi tehokas ja ilman ennakkoilmoitusta tapahtuva dopingtestaus. Mikäli urheilijaa ei tavoiteta hänen ilmoittamastaan paikasta kyseiselle päivälle ilmoitetun 60 minuutin ajanjakson aikana ilman hyväksyttävää syytä, hänen katsotaan syyllistyneen testiin tavoittamattomuuteen ja hän saa merkinnän olinpaikkatietomääräysten laiminlyönnistä. Jos urheilija syyllistyy kolmeen olinpaikkatietomääräysten laiminlyöntiin (kolme merkintää ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä ja/tai tavoittamattomuudesta testiin) 12 kuukauden aikana, tämä tulkitaan antidopingsäännöstön mukaiseksi dopingrikkomukseksi. Siitä määrättävä seuraamus on 12–24 kuukauden (ensimmäinen rikkomus) tai pidempi (toinen tai useampi rikkomus) urheilun toimintakielto. Urheilijalle lähetetään aina kirjallinen tiedonanto tapahtuneista olinpaikkatietomääräysten laiminlyönneistä. Hänellä on myös aina mahdollisuus antaa kirjallinen selvitys tapahtuneesta.

Tulosten käsittely
Mahdollisten dopingrikkomusten (käsittäen sekä positiiviset dopingtestitulokset että mahdolliset muut niin kutsutut ei-analyyttiset dopingrikkomukset) käsittelyprosessi ennen urheilijan kuulemista ja mahdollisen dopingrikkomuksen käsittelyä valvontalautakunnassa. Tulosten käsittely sisältää muun muassa antidopingsäännöstön mukaisen positiivisen testituloksen alustavan käsittelyn (esimerkiksi urheilijan erivapauksien tarkistaminen), sitä seuraavan ilmoituksen ja selvityspyynnön urheilijalle (tai muulle henkilölle) sekä mahdollisen väliaikaisen toimintakiellon määräämisen. ADT vastaa toimivaltansa piiriin kuuluvien urheilijoiden ja muiden henkilöiden tulosten käsittelystä Suomen antidopingsäännöstössä määrätyllä tavalla.

Testikutsu
Menettely, jossa dopingtestaaja tai saattaja informoi urheilijaa siitä, että hänet on valittu dopingtestiin sekä kertoo hänelle dopingtestiin liittyvistä oikeuksista (muun muassa oikeus ottaa oma edustajansa mukaan dopingtestiin) ja velvollisuuksista (muun muassa velvollisuus pysyä valvonnan alaisuudessa ja todistaa henkilöllisyytensä). Urheilija allekirjoittaa aina kirjallisen testikutsun.

T/E-suhde
Dopingvalvonnassa T/E-suhdetta (testosteroni/epitestosteroni-suhde) käytetään selvitettäessä mahdollista elimistön ulkopuolisen testosteronin käyttöä. Elimistössä on testosteronia ja epitestosteronia normaalisti jotakuinkin yhtä paljon. Kun dopingina elimistöön saatetaan sen ulkopuolelta pelkästään testosteronia, testosteronin ja epitestosteronin pitoisuuksien suhde (T/E-suhde) kohoaa. Virtsasta todettu korkea T/E-suhde on tärkein peruste epäillä testosteronidopingia. T/E-suhdetta ei kuitenkaan automaattisesti pidetä varmana osoituksena elimistön ulkopuolisen testosteronin käytöstä, sillä T/E-suhde vaihtelee yksilöllisesti ja saattaa kohota joskus fysiologisista (esimerkiksi geneettiset entsyymivaihtelut, erot munuaisen toiminnassa) tai patologisista (esimerkiksi endokrinologiset sairaudet) syistä.

Lisänäyttöä etsitään sekä toisin laboratoriomenetelmin (katso IRMS) että tarkastelemalla urheilijan elimistön steroidien ja hormonien pitoisuuksia ja suhteita sekä niissä ajallisesti tapahtuvia muutoksia eli selvittämällä, sopivatko näytteestä todetut hormonipitoisuudet ja -suhteet urheilijan luontaiseen hormoniprofiiliin.

Testosteroni
Anabolisiin aineisiin kuuluva testosteroni on elimistön oma miessukuhormoni. Testosteroni vähentää rasvakudoksen kertymistä, lisää punaisten verisolujen määrää sekä kasvattaa lihasmassaa. Naisilla käytön sivuvaikutuksia ovat muun muassa karvoitus, akne, äänen madaltuminen, rintojen pieneneminen, kaljuuntuminen, klitoriksen liikakasvu sekä kuukautiskierron häiriöt. Osa haitoista jää pysyviksi käytön loputtua. Miehillä testosteronin haittavaikutukset näkyvät elimistön oman hormonituotannon heikkenemisenä.

Tetrahydrogestrinoni (THG)
Tetrahydrogestrinoni on anabolinen steroidi, joka on johdettu gestrinonista.. THG on ensimmäinen paljastettu designsteroidi, joka on kehitetty nimenomaan dopingkäyttöön. THG näkyy testinäytteen rutiinianalyysissa.

U

UNESCOn yleissopimus
Kansainvälinen dopingin vastainen yleissopimus hyväksyttiin yksimielisesti UNESCOn yleiskokouksessa 19.10.2005. Se on nyt osallistujavaltioiden hyväksymä. Sopimukseen sitoutuneet valtiot edistävät antidopingtoimintaa omissa maissaan sekä sitoutuvat WADAn säännöstön periaatteisiin ja rahoittamaan WADAn toimintaa.

Urheilija
Dopingvalvonnan kannalta kuka tahansa henkilö, joka kilpailee (kunkin kansainvälisen lajiliiton määritelmän mukaan) kansainvälisellä tasolla tai (kunkin kansallisen antidopingorganisaation tai kansallisen lajiliiton määritelmän mukaan) kansallisella tasolla ja kuka tahansa muu henkilö, joka osallistuu kilpaurheiluun. Suomessa dopingvalvonnan piirissä ovat kaikki, jotka osallistuvat antidopingsäännöstön piiriin kuuluvaan urheilu- ja kilpailutoimintaan. Suomessa dopingtestejä voidaan tehdä kaikille urheilijoille Suomen antidopingsäännöstön määrittelyn mukaisesti milloin ja missä tahansa.

Urheilijan biologinen passi (Athlete Biological passport, ABP)
Urheilijan biologisessa passijärjestelmässä seurataan valittuja biologisia muuttujia pitkällä aikavälillä: esimerkiksi hematologisessa profiilissa hemoglobiinia ja hematokriittia ja steroidiprofiilissa testosteronia ja epitestosteronia. Saatujen mittaustulosten perusteella määritetään profiili, joka toimii urheilijan henkilökohtaisena viitearvoalueena väestöpohjaisten viitearvojen sijaan. Muutokset urheilijan profiilissa voivat paljastaa dopingin käytön. Urheilijan biologista passijärjestelmää käytetään testauksen kohdentamisen ja ajoittamisen työvälineenä. Sitä voidaan käyttää myös osoittamaan epäsuorasti mahdollinen dopingaineiden tai -menetelmien käyttö ja siten antidopingsäännöstön mukainen dopingrikkomus.

Urheilijan tukihenkilö
Valmentaja, ohjaaja, manageri, edustaja, joukkueen toimihenkilö, toimitsija, lääkäri, lääkintäryhmän jäsen, vanhempi tai kuka tahansa muu henkilö, joka työskentelee, hoitaa tai auttaa urheilukilpailuun osallistuvaa tai valmistautuvaa urheilijaa.

Urheilun toimintakielto
Dopingrikkomuksen takia urheilun toimintakieltoon määrätty urheilija tai muu henkilö ei saa urheilun toimintakiellon aikana osallistua missään ominaisuudessa mihinkään kilpailu- tai muuhun toimintaan, jonka on järjestänyt tai valtuuttanut mikään Maailman antidopingsäännöstöön (tai esimerkiksi Suomessa Suomen antidopingsäännöstöön) sitoutunut kansainvälinen tai kansallinen urheilujärjestö tai tällaisen jäsenjärjestö tai -seura tai jokin ammattilaissarja tai jokin kansainvälisen tai kansallisen tason urheilutapahtumien järjestäjätaho. Urheilun toimintakieltoon määrätty henkilö ei saa myöskään osallistua kansallisen tai sitä ylemmän tason toimintaan, jota rahoitetaan julkisista varoista, lukuun ottamatta auktorisoitua antidopingkoulutusta tai kuntoutusohjelmia.

Urheilujärjestö
Kaikki kansalliset lajiliitot ja muut urheilujärjestöt, jotka ovat sitoutuneet Suomen antidopingsäännöstöön.

Urheilun oikeusturvalautakunta
VALO Valtakunnallinen liikunta ja urheiluorganisaatio ry:n nimeämä elin, joka käsittelee Valvontalautakunnan päätöksistä tai urheilujärjestöjen päätöksistä tehdyt valitukset, elleivät ne mene käsiteltäviksi suoraan CASiin.

Urheilutapahtuma
Sarja yksittäisiä kilpailuja, jotka pidetään yhdessä yhden hallinnoivan tahon alaisuudessa (esimerkiksi olympialaiset, FINAn järjestämät uinti-lajien maailmanmestaruuskilpailut, Pan-Amerikan kilpailut).

V

Valvontalautakunta
Katso Antidopingasioiden valvontalautakunta

Verinäytteenottaja
Näytteenottaja on henkilö, jolla on ADT:n antaman koulutuksen ja valtuutuksen lisäksi terveydenhuollon ammatillinen koulutus ja pätevyys verinäytteiden ottoon.

Veritesti
Verinäytteitä voidaan ottaa kiellettyjen aineiden ja menetelmien tunnistamiseksi, seulontaa varten tai pitkäaikaisseurantana urheilijan yksilöllisen profiilin luomiseksi. Verinäytteet otetaan Kansainvälisen testaus- ja tutkintastandardin ohjeiden mukaan. Veritestejä tehdään esimerkiksi kasvuhormonin ja erilaisten keinotekoisten veren manipulointiin liittyvien aineiden ja menetelmien löytämiseksi.

Veridoping
Oman tai vieraan veren, keinoveren tai minkä hyvänsä punasolutuotteen käyttö on kielletty. Verensiirto eli veritankkaus parantaa suorituskykyä kestävyyslajeissa. Toimenpide voidaan suorittaa joko omalla tai vieraalla verellä. Vieraan veren dopingkäyttö voidaan osoittaa verinäytteestä. Verensiirto ei ole koskaan riskitön: allergiset reaktiot, hyytymähäiriöt ja äkkikuolemat ovat mahdollisia.

Väliaikainen urheilun toimintakielto
Urheilija tai muu henkilö ei saa väliaikaisesti osallistua mihinkään kilpailuun tai urheilutoimintaan ennen kuin antidopingsäännöstön mukaisen dopingrikkomuskäsittelyn lopullinen päätös on annettu. Esimerkiksi jos urheilijan dopingtestin A-näytteestä on raportoitu positiivinen testitulos kielletystä aineesta, urheilija voidaan määrätä viipymättä väliaikaiseen urheilun toimintakieltoon Suomen antidopingsäännöstön mukaisesti.

Väliaikainen sinetöinti
Väliaikainen sinetöinti suoritetaan dopingtestissä tilanteessa, jossa urheilijan antama virtsanäyte ei täytä laboratorion sille asettamia vaatimuksia määrän suhteen (vähimmäismäärä 90 ml). Kun annettu näyte on väliaikaisesti sinetöity ja tiedot kirjattu ja vahvistettu dopingtestipöytäkirjaan, urheilija voi palata odotustilaan ja antaa lisää näytettä, kun on siihen valmis. Lisänäyte yhdistetään aiemmin annettuun näytteeseen. Menettely toistetaan, kunnes kokonaisnäytemäärä täyttää laboratorion asettamat vaatimukset ja urheilija voi jakaa ja sinetöidä näytteen A- ja B-pulloihin.

W

WADA
Katso Maailman Antidopingtoimisto (The World Anti-Doping Agency).

WADAn akkreditoima laboratorio
WADAn akkreditoima (hyväksymä) Kansainvälisen laboratoriostandardin vaatimukset täyttävä antidopinglaboratorio, jonka käyttämien testausmenetelmien ja -prosessien avulla saadaan selville virtsa- ja muiden biologisten näytteiden sisältämät kiellettyjen aineiden ja menetelmien luetteloon kuuluvat aineet ja soveltuvin osin niiden määrät. WADA valvoo akkreditoimiensa laboratorioiden laadun tasoa jatkuvasti esimerkiksi laadunvarmistusnäytteiden avulla. Hyväksyntä myönnetään aina vuodeksi eteenpäin.

Y

Yritys
Tahallinen toiminta, joka vie merkittävästi eteenpäin toimintaa, jonka on tarkoitus johtaa dopingrikkomukseen. Dopingrikkomusta ei kuitenkaan voida katsoa tapahtuneeksi pelkän yrityksen perusteella, mikäli henkilö on luopunut yrityksestä ennen kuin kolmas osapuoli, joka ei ole ollut osallisena yritykseen, havaitsee sen.