Kilpailumanipulaatio

Kilpailumanipulaatio tarkoittaa vaikuttamista kilpailun tai ottelun kulkuun tai lopputulokseen. Vaikuttaminen on tarkoituksellista tai vääristävää, ja tavoitteena on saada kohtuuttomasti hyötyä itselle tai muille.

Kilpailumanipulaatiossa on usein kyse rahasta. Manipuloijat voivat ryhtyä toimeen kilpailullisen menestyksen, vedonlyönnin tai rahanpesun takia.

Kilpailumanipulaatio uhkaa urheilua ja kytkeytyy rikollisuuteen

Kilpailumanipulaatio uhkaa urheilun ydintä: sen arvoja ja koskemattomuutta. Manipulaatio on erityinen uhka tietyille urheilulajeille. Jos laji leimautuu korruptiolle alttiiksi, luottamus sen puhtauteen ja eettisiin arvoihin kärsii. Kilpailumanipulaation luoma varjo voi vaarantaa jopa seurojen olemassaoloa ja toimintaa, koska sponsorit ja muut sidosryhmät eivät halua vaarantaa omaa mainettaan mahdollisen väärinkäytöksen pelossa.

Kansainvälinen järjestäytynyt rikollisuus hyödyntää maailmanlaajuisesti kilpailumanipulaatiota. Manipulaatioon osallistuvat rikolliset ja rikollisryhmät muodostavat laajan verkoston ja käyttävät tehokkaasti hyväkseen eri maiden erilaista ja jopa keskenään ristiriitaista lainsäädäntöä. Rikollinen toiminta on pitkäjänteistä ja suunnitelmallista.

Koulutus, tietoisuuden lisääminen ja valvonta ratkaisuina

Urheilun kielteisiin lieveilmiöihin voidaan vaikuttaa. Kun urheilulajeissa panostetaan koulutukseen, tietoisuuden lisäämiseen ja valvontaan, korruptiosta tulee nykyistä tunnistettavampi ja helpommin huomattavissa oleva ilmiö. Näin se voidaan torjua tehokkaimmin.

Urheilun kielteisiä lieveilmiöitä on tutkittu monin tavoin. On tärkeää saada entistä enemmän ja syvempää tietoa ja ymmärrystä ilmiöstä itsestään sekä sen taustatekijöistä, jotka synnyttävät mahdollisuuden toteuttaa kilpailumanipulaatiota. Kilpailumanipulaation yleisyyden ja yleisen korruption esiintyvyyden välillä on nähtävissä yhteys. Silti ilmiötä on havaittavissa myös vähäisen korruption maissa.

Suomi hoitaa vastuunsa

Suomella on hyvinvoivana ja kehittyneenä oikeusvaltiona moraalinen vastuu toimia urheilussa vastuullisesti ja edistää myös kansainvälisen yhteistyön avulla reilua ja puhdasta urheilua. Kilpailumanipulaation vastainen työ on tärkeä osa Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n toimintaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 18.11.2015 laaja-alaisen urheilun eettisten asioiden neuvottelukunnan, joka toimii eri hallinnonalojen ja urheilun toimijoiden välisenä koordinaatio- ja yhteistyöelimenä. Se edistää urheilun eettisyyttä ja siihen liittyvien kansainvälisten sopimusten toimeenpanoa. Neuvottelukunnan työjaosto toimii myös urheilukilpailujen manipuloinnin vastaisen sopimuksen mukaisena kansallisena toimintaryhmänä (National Platform).

Lainsäädäntöä pitää kehittää

Suomi on allekirjoittanut Euroopan neuvoston yleissopimuksen kilpailumanipulaation vastustamiseksi. Siksi Suomen viranomaisten ja koko yhteiskunnan tietoisuutta ilmiöstä tulee lisätä. Lainsäädäntöä tulee tarkistaa, koska tällä hetkellä lahjusrikoksia koskeva rikoslaki ei sovellu parhaalla mahdollisella tavalla urheilussa esiintyviin manipulaatioihin. Lisäksi valvontatoimia tulee tehostaa manipulointimahdollisuuksien poistamiseksi.

Jouko Ikonen

Jouko Ikonen

Tutkintapäällikkö

puh: 040 570 5012

email: jouko.ikonen@suek.fi