Kansainväliset erivapauskäytännöt

Kansainvälisen tason ja kansainvälisiin urheilutapahtumiin osallistuvien urheilijoiden erivapausmenettelystä vastaa kansainvälinen lajiliitto. Urheilijan tulee selvittää häntä koskevat erivapausmenettelyt kansalliselta tai kansainväliseltä lajiliitoltaan ja hakea tarvittaessa erivapautta etukäteen kansainväliseltä lajiliitoltaan. SUEKin myöntämät erivapaudet koskevat kansallisen tason urheilijaa ja kansallisen tason kilpailuja Suomessa, eivätkä ne ole automaattisesti ilman kansainvälisen lajiliiton antamaa tunnustusta voimassa kansainvälisissä kilpailuissa.

Urheilijoiden, jotka kuuluvat kansainvälisen lajiliittonsa rekisteröityyn testauspooliin tai osallistuvat kansainvälisen lajiliittonsa alaisiin kansainvälisiin urheilutapahtumiin, tulee iästään ja kansallisesta tasostaan riippumatta hakea erivapaudet etukäteen Kansainvälisen erivapausstandardin ja kansainvälisen lajiliiton sääntöjen mukaisesti.

Urheilijan tulee selvittää tarkemmat erivapauksiin liittyvät menettelyt kansalliselta tai kansainväliseltä lajiliitoltaan hyvissä ajoin ennen erivapauden tarvetta. Kansainvälisillä lajiliitoilla on usein käytössään oma erivapaushakemuslomakkeensa, joka täytetään englanniksi ja jonka liitteeksi toimitetaan vaaditut lääkärintodistukset englanniksi käännätettyinä.

Kansainvälinen lajiliitto ilmoittaa tekemistään erivapauspäätöksistä viipymättä sekä urheilijalle että hänen kansalliselle antidopingorganisaatiolleen (Suomessa SUEK). Jos SUEK katsoo, etteivät erivapauden myöntämisperusteet täytä Kansainvälisessä erivapausstandardissa niille määritettyjä ehtoja, se voi saattaa erivapauspäätöksen WADAn arvioitavaksi 21 päivän kuluessa saamastaan ilmoituksesta. Muussa tapauksessa kansainvälisen lajiliiton myöntämät erivapaudet tulevat voimaan myös kansallisen tason kilpailujen osalta.

SUEKin myöntämien erivapauksien tunnustamiskäytännöt kansainvälisissä lajiliitoissa

SUEKin myöntämät erivapaudet koskevat kansallisen tason urheilijoita ja kansallisen tason kilpailuja Suomessa, eivätkä ne ole automaattisesti ilman kansainvälisen lajiliiton antamaa tunnustusta voimassa kansainvälisissä kilpailuissa.

Aiemmin vain kansallisella tasolla kilpailleen urheilijan, jolla on jo ennestään voimassa oleva SUEKin myöntämä erivapaus, tulee kansainväliselle tasolle noustessaan, tai ollessaan aikeissa osallistua kansainvälisiin kilpailuihin, hakea kansainväliseltä lajiliitoltaan tunnustusta SUEKin myöntämälle erivapaudelle.

Urheilijan tulee selvittää, tunnustaako kansainvälinen lajiliitto SUEKin myöntämän erivapauden automaattisesti vai edellyttääkö se, että erivapaus toimitetaan (siihen liittyvine hakemuksineen ja tarvittaessa englanniksi käännettyine liitteineen) ensin kansainvälisen lajiliiton arvioitavaksi.

Jos SUEKin myöntämä erivapaus täyttää Kansainvälisessä erivapausstandardissa määritetyt ehdot, kansainvälisen lajiliiton tulee tunnustaa erivapaus myös kansainvälisen tason kilpailuja varten. Jos kansainvälinen lajiliitto kuitenkin katsoo, että kyseiset vaatimukset eivät täyty ja jättää siitä syystä erivapauden tunnustamatta, sen on ilmoitettava asiasta viipymättä sekä urheilijalle että SUEKilleja kerrottava syyt tunnustamatta jättämiselle.

Urheilijalla ja/tai SUEKilla on ilmoituksen jälkeen 21 päivää aikaa saattaa asia WADAn arvioitavaksi. Tällaisessa tilanteessa erivapaus jää voimaan kansallisen tason kilpailujen ja kilpailujen ulkopuolisen testauksen osalta, kunnes WADA on antanut päätöksensä asiasta. Jos asiaa ei saateta WADAn arvioitavaksi kyseisen määräajan puitteissa, määräajan päätyttyä erivapaus ei enää ole voimassa kansallisella eikä kansainvälisellä tasolla.

Muutoksenhaku kansainvälisen lajiliiton tekemään erivapauspäätökseen

Urheilija voi hakea muutosta kansainvälisen lajiliiton tekemään kielteiseen erivapauspäätökseen saattamalla päätöksen WADAn arvioitavaksi ja/tai valittamalla siitä Kansainväliseen urheilun välimiesoikeuteen (CAS).

Anna Simula

Anna Simula

farmaseutti, erivapaudet

puh: 0400 338 510

email: anna.simula@suek.fi