Testauspooli

Testauspooli on antidopingorganisaation nimeämä ryhmä huippu-urheilijoita, joihin dopingtestaus erityisesti kohdentuu ja joilla on olinpaikkatietojen ilmoitusvelvollisuus. Testauspoolin tarkoituksena on varmistaa, että siihen kuuluvien huippu-urheilijoiden ajantasaiset yhteys- ja olinpaikkatiedot ovat antidopingorganisaation tiedossa. Tämä tekee mahdolliseksi tehokkaan ja tarkkaan ajoitetun dopingtestauksen ilman ennakkoilmoitusta.

SUEKin testauspoolijärjestelmä perustuu Suomen antidopingsäännöstöön, joka noudattaa Maailman antidopingsäännöstön ja Maailman antidopingtoimisto WADAn Kansainvälisen testaus- ja tutkintastandardin vaatimuksia.

Urheilija voi kuulua testauspooliin SUEKin ja/tai kansainvälisen lajiliittonsa nimeämänä. Mikäli urheilija kuuluu testauspooliin molempien edellä mainittujen tahojen nimeämänä, organisaatiot sopivat keskenään, kumpi ensisijaisesti hallinnoi urheilijan tietoja. Tällä hetkellä kansainväliset lajiliitot hallinnoivat niiden urheilijoiden tietoja, jotka kuuluvat sekä SUEKin että kansainvälisen lajiliiton testauspooleihin. 

Testauspoolijärjestelmä Suomessa

Suomessa toimii yksilölajien urheilijoille suunnattu rekisteröity testauspooli RTP sekä joukkuelajien osalta niin sanottu joukkuepooli.

SUEKin rekisteröityyn testauspooliin (RTP) kuuluu kansainvälisten lajiliittojen rekisteröityyn testauspooliin kuuluvia urheilijoita, kansainvälisen tason huippu-urheilijoita sekä urheilun toimintakiellossa olevia urheilijoita. SUEKin rekisteröityyn testauspooliin voi kuulua lisäksi urheilijoita, joihin halutaan kohdentaa testausta sekä urheilijoita, jotka saavat tukea Olympiakomitealta tai opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Joukkuelajeista testauspooliin nimetään SUEKin valitsemat maajoukkueet ja tiettyjen lajien ylimmän sarjatason joukkueet. Joukkueilta kerätään vain joukkuekohtaiset olinpaikkatiedot (ei yksilökohtaisia tietoja). Vastuuhenkilönä joukkueiden olinpaikkatietojen ilmoittamisessa toimii maajoukkueissa lajiliiton ja liigajoukkueissa seuran nimetty yhteyshenkilö. 

Valinta testauspooliin

Kansalliset antidopingorganisaatiot (Suomessa SUEK) sekä kansainväliset lajiliitot julkaisevat kriteerit, joiden perusteella urheilijat valitaan testauspooleihin. SUEK kertoo urheilijoille aina kirjallisesti heidän kuulumisestaan testauspooliin sekä siihen liittyvistä velvollisuuksista ja mahdollisten laiminlyöntien seuraamuksista.

Kansallisilla urheilujärjestöillä on velvollisuus toimia yhteistyössä SUEKin kanssa testauspoolien luomisessa, ylläpitämisessä sekä urheilijoiden tiedottamisessa. Niiden pitää ilmoittaa SUEKille urheilijat, jotka täyttävät testauspooliurheilijoiden kriteerit sekä heidän yhteystietonsa. SUEK tarkistaa ja päivittää testauspooleja säännöllisesti. SUEKilla on oikeus päättää testauspooliin nimettävistä urheilijoista. SUEKilla on oikeus siirtää kansalliselle lajiliitolle testauspooleihin liittyviä velvollisuuksia voimassa olevan Kansainvälisen testausstandardin mukaisesti.

Olinpaikkatietomääräykset

Kansainvälisen lajiliiton tai kansallisen antidopingorganisaation testauspooliin nimettyjen urheilijoiden on ilmoitettava ajan tasalla olevat, täsmälliset yhteys- ja olinpaikkatietonsa.

Olinpaikkatiedot on ilmoitettava SUEKille etukäteen jokaisen vuosineljänneksen jokaiselta päivältä seuraavasti:

Jakso I 1.1.–31.3.: ilmoitus viimeistään 15.12.
Jakso II 1.4.–30.6.: ilmoitus viimeistään 15.3.
Jakso III 1.7.–30.9.: ilmoitus viimeistään 15.6.
Jakso IV 1.10.–31.12.: ilmoitus viimeistään 15.9.

Ilmoituksen tulee sisältää seuraavat asiat:

Postiosoite

Urheilijan on annettava postiosoite, jota hänen antidopingorganisaationsa voi käyttää viralliseen kirjalliseen viestintään, mikäli urheilija ei noudata olinpaikkatietomääräyksiä. Osoite voi olla urheilijan kotiosoite tai muu osoite. Osoitteen on oltava sellainen, että sinne saapuva posti tulee urheilijan tietoon välittömästi. Kaikki kyseiseen osoitteeseen lähetetyt viestit katsotaan toimitetuiksi viimeistään viisi päivää niiden lähettämisen jälkeen. Jos urheilija matkustaa säännöllisesti, osoitteeksi kannattaa antaa sellaisen henkilön osoite, joka voi vastaanottaa postin ja saattaa sen urheilijan tietoon. Tällainen henkilö voi olla esimerkiksi urheilijan edustaja tai perheenjäsen. Urheilija saattaa joskus joutua päivittämään osoitetta.

Yöpymispaikka

Kun urheilija antaa yöpymispaikkansa täyden osoitteen, hänen antidopingorganisaatiolleen muodostuu selkeä kuva siitä, missä urheilija on kyseisen päivän päättyessä ja seuraavan alkaessa. Kun urheilija antaa nämä tiedot vuosineljänneksen jokaisena päivänä, hänen ei tarvitse raportoida päivän ja yön jokaista tuntia.

Jos urheilija ei ole varma, missä hän on jonakin tiettynä vuosineljänneksen päivänä, hänen tulee antaa paras arvionsa ja päivittää sitä, kun suunnitelmat varmistuvat tai muuttuvat.

Kilpailu

Tietojen antaminen kilpailuaikataulusta auttaa urheilijan antidopingorganisaatiota suunnittelemaan tehokkaita kilpailun ulkopuolisia testejä. Lisäksi antidopingorganisaatiot (esimerkiksi kansallinen antidopingorganisaatio ja kansainvälisen lajiliitto) voivat koordinoida testausohjelmiaan paremmin, mikä vähentää tarkoituksetonta toistoa testauksessa.

Urheilijan tulee antaa vuosineljännekseltä kunkin kilpailupaikkansa nimi ja osoite, sekä päivämäärä(t), joina hän kilpailee. Jos urheilijalla ei ole kilpailuja kyseisen vuosineljänneksen aikana, tulee siitä ilmoittaa ja kirjata syy kilpailujen puuttumiselle.

Säännölliset toiminnat

Toiminta on "säännöllistä" vain, jos se tehdään osana vakioaikataulua tai -toimintaa. Jos urheilija esimerkiksi harjoittelee joka perjantai kello 8.00–10.00 tietyssä paikassa, kyseessä on säännöllinen toiminta, joka on ilmoitettava olinpaikkatiedoissa. Jos taas harjoittelupäivä vaihtelee viikosta toiseen sään tai jonkin muun asian mukaan, sitä ei tarvitse merkitä säännölliseksi toiminnaksi.

Jos urheilija poikkeaa säännöllisestä aikataulustaan kertaluonteisesti (sään, sairauden, tai muun syyn vuoksi), olinpaikkatietoja ei tarvitse päivittää sen mukaan. Jos säännöllinen rutiini kuitenkin muuttuu, urheilijan on muokattava olinpaikkatiedoissa ilmoitettua säännöllistä toimintaa vastaavasti.

Urheilijan tulee antaa nimi ja osoite jokaisesta paikasta, jossa hän harjoittelee, työskentelee tai tekee muuta säännöllistä toimintaa vuosineljänneksen aikana. Urheilijan tulee antaa myös näiden säännöllisten toimintojen tavanomaiset ajankohdat. Jos urheilijalla ei ole säännöllistä toimintaa tässä vuosineljänneksessä, tulee siitä ilmoittaa ja kirjata syy säännöllisen toiminnan puuttumiselle.

60 minuutin ajanjakso tietyssä paikassa

Antidopingorganisaatiossa ymmärretään, ettei ole realistista vaatia urheilijalta etukäteisiä olinpaikkatietoja vuorokauden jokaiselta tunnilta ja olettaa, ettei tiedoissa tapahdu muutoksia. Siksi 60 minuutin ajanjakso on ainoa vuorokauden hetki, jolloin urheilija on täysin vastuussa olinpaikastaan ja seuraukset ovat vakavia, mikäli häntä ei tavoiteta testiin tänä ajankohtana. 60 minuutin ajanjakso varmistaa myös, että urheilija voidaan ehdottomasti tavoittaa testiä varten kunakin päivänä tiettynä kellonaikana tietyssä paikassa.

Urheilijan on määritettävä vuosineljänneksen jokaisesta päivästä yksi 60 minuutin ajanjakso välillä 5.00–23.00, jolloin hän on tavoitettavissa testiä varten tietystä paikasta. Jotta urheilija ei saisi tahatonta "testiin tavoittamattomuus" -merkintää, on suositeltavaa valita 60 minuutin ajanjakso siten, että sen kellonaika ja paikka on osa hänen säännöllistä rutiiniaan, joka ei juurikaan muutu (esimerkiksi heräämisajankohta ja -paikka tai harjoitteluajankohta ja -paikka).

Jos urheilijan suunnitelmat muuttuvat, eikä hän enää ole tavoitettavissa ilmoittamanansa ajanjaksona kyseisessä paikassa, hänen on päivitettävä tietoihin uusi ajanjakso ja/tai sijainti, ennen kuin alkuperäinen ajanjakso tulee voimaan. Vaikka urheilija ei ole velvollinen kertomaan olinpaikkaansa vuorokauden jokaiselta tunnilta, dopingtestaajan on tavoitettava urheilija hänen ilmoittamastaan sijainnista tämän 60 minuutin ajankohdan aikana. Muussa tapauksessa urheilija saattaa saada merkinnän siitä, ettei häntä tavoitettu testiin.

Matkustus

Kun urheilija matkustaa, voi tulla tilanteita, jolloin olinpaikkatietojen ilmoittaminen vaaditusti on hankalaa. Mikäli urheilija ei pitkän matkustusajan vuoksi pysty ilmoittamaan päivittäistä 60 minuutin ajanjaksoa tietyssä paikassa tai yöpymispaikkaansa, tulee hänen ilmoittaa tiedot kuten ADAMS-järjestelmässä on ohjeistettu.

Yhteys- ja olinpaikkatietojen päivittäminen

Mikäli urheilija ei tietojen ilmoitushetkellä tiedä tarkkaan seuraavan vuosineljänneksen olinpaikkojaan, tulee tietoja päivittää parhaalla mahdollisella tavalla. Olinpaikkatietoja voi ja tulee täydentää sitä mukaa, kun ne varmistuvat tai muuttuvat. Urheilijan pitää huolehtia siitä, että hänen tietonsa ovat aina ajan tasalla ja että ne pitävät paikkansa. Muutoksia voi tehdä vielä kuluvalle päivällekin, mutta 60 minuutin aikaa tietyssä paikassa ei voi siirtää enää ajanjakson alettua.  

Yhteys- ja olinpaikkatietojen toimittaminen

Tietojen ilmoittamiseen käytetään WADAn ylläpitämää ADAMS-järjestelmää. Urheilija saa tunnukset järjestelmään joko kansainväliseltä lajiliitoltaan tai SUEKilta testauspooliin liittämisen yhteydessä. ADAMS-järjestelmä toimii myös suomen kielellä, ja sille on laadittu suomenkieliset käyttöohjeet.

Henkilökohtainen vastuu

Urheilija voi pyytää valmentajaansa tai edustajaansa auttamaan olinpaikkatietoja koskevien velvollisuuksien täyttämisessä. Urheilijan tulee kuitenkin ottaa huomioon, että hän on itse henkilökohtaisesti vastuussa kaikista annetuista tiedoista sekä mahdollisista antidopingsäännöstön vaatimusten noudattamista koskevista laiminlyönneistä. Kuten minkä tahansa muunkin mahdollisen dopingrikkomuksen yhteydessä, urheilija ei voi vedota siihen, että hän on valtuuttanut toisen henkilön huolehtimaan asiasta hänen puolestaan, eikä ole vastuussa hänen laiminlyönneistään.

Salassapitovelvollisuus

Urheilijan toimittamia olinpaikkatietoja käsitellään luottamuksellisina. SUEKilla  on oikeus luovuttaa testauspooliinsa kuuluvien urheilijoiden olinpaikkatietoja Maailman antidopingtoimisto WADAlle ja muille toimivaltaisille antidopingorganisaatioille kuten Suomen antidopingsäännöstössä määrätään. Olinpaikkatietoja käytetään antidopingsäännöstön mukaisesti testauksen suunnittelussa, koordinoinnissa ja suorittamisessa. Urheilijan tulee olla tietoinen, että mikä tahansa antidopingorganisaatio, jolla on Maailman antidopingsäännöstön perusteella tarvittavat valtuudet, voi testata hänet kilpailun ulkopuolella missä ja milloin tahansa.

Laiminlyönneistä aiheutuvat seuraamukset

On erittäin tärkeää, että urheilija huolehtii olinpaikkatietojen ilmoittamisesta ajallaan annettujen ohjeiden mukaisesti ja että ilmoitetut tiedot pitävät paikkaansa. Olinpaikkatietojen ilmoittamatta jättäminen ilman hyväksyttävää syytä katsotaan antidopingsäännöstön mukaiseksi olinpaikkatietomääräysten laiminlyönniksi. Tietoja tulee siis päivittää heti, kun suunnitelmat muuttuvat tai tarkentuvat.

Mikäli urheilijaa ei tavoiteta hänen ilmoittamastaan paikasta ilmoitetun 60 minuutin ajanjakson aikana ilman hyväksyttävää syytä, katsotaan tämä antidopingsäännöstön mukaiseksi testiin tavoittamattomuudeksi. Jos urheilijan syyllistyy kolmeen olinpaikkatietomääräysten laiminlyöntiin (eli ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöntiin ja/tai testiin tavoittamattomuuteen) 12 kuukauden aikana, tämä tulkitaan antidopingsäännöstön mukaiseksi dopingrikkomukseksi. Siitä määrättävä seuraamus on 24–12 kuukauden (ensimmäinen rikkomus) tai pidempi (toinen tai useampi rikkomus) urheilun toimintakielto.

Urheilijalle lähtee aina kirjallinen tiedonanto tapahtuneista olinpaikkatietomääräysten laiminlyönneistä. Urheilijalla on myös aina mahdollisuus antaa kirjallinen selvitys tapahtuneesta.

Olinpaikkatietojen ilmoitusvelvollisuuden päättyminen

Mikäli urheilija poistetaan rekisteröidystä testauspoolista SUEK toimittaa urheilijalle tiedon ilmoitusvelvollisuuden päättymisestä kirjallisesti.

Kun rekisteröityyn testauspooliin kuuluva urheilija lopettaa kilpaurheilun, hänen tulee ilmoittaa asiasta kirjallisesti SUEKille. Tällöin SUEK poistaa hänet poolista ja olinpaikkatietojen ilmoitusvelvollisuus päättyy. SUEK vahvistaa testauspoolista poistamisen kirjallisesti.

Kansainvälisen lajiliiton testauspooliin kuuluvien urheilijoiden tulee ilmoittaa urheilu-uransa lopettamisesta kirjallisesti myös kansainväliselle lajiliitolleen. 

Mikäli urheilija päättää myöhemmin palata takaisin huippu-urheilun pariin, hänen tulee ilmoittaa asiasta SUEKille kuusi kuukautta ennen ensimmäisiä kilpailuja. Tarvittaessa SUEK liittää urheilijan takaisin testauspooliinsa ja olinpaikkatietojen ilmoitusvelvollisuuden piiriin.

SUEK päivittää testauspoolejaan säännöllisesti. SUEKilla on oikeus poistaa urheilija testauspoolista haluamanaan ajankohtana. Testauspoolista poistettu urheilija saa aina kirjallisen tiedon ilmoitusvelvollisuutensa päättymisestä. Mikäli SUEK liittää urheilijan testauspooliin uudelleen, ilmoitetaan siitä urheilijalle kirjallisesti.

Katja Huotari

Katja Huotari

testauspäällikkö

puh: 040 843 3897

email: katja.huotari@suek.fi

Petri Koskela

Petri Koskela

Dopingtestauksen asiantuntija

puh: 040 0808 442

email: petri.koskela@suek.fi

Anna Rantanen

Anna Rantanen

Dopingtestauksen asiantuntija

puh: 050 353 0308

email: anna.rantanen@suek.fi

Janne Väre

Janne Väre

Dopingtestauksen asiantuntija

puh: 040 509 1377

email: janne.vare@suek.fi