Dopingtestituloksen käsittely

SUEK käsittelee dopingtestien tulokset luotettavasti ja puolueettomasti kansallisten ja kansainvälisten standardien mukaan. SUEK vastaa kansalliseen testausohjelmaan kuuluvien testien tulosten käsittelystä. Dopingnäytteet analysoinut laboratorio ilmoittaa SUEKille kaikkien dopingtestinäytteiden tulokset luotettavalla ja luottamuksellisella tavalla.
 

SUEK noudattaa tulosten käsittelyssä seuraavia menettelyjä:

  • Negatiiviset dopingtestitulokset
  • Positiiviset ja poikkeavat dopingtestitulokset
  • Mahdollinen muu dopingrikkomus
  • Olinpaikkatietomääräysten laiminlyöntien käsittely
  • Biologisen passin poikkeavien ja positiivisten tulosten tutkiminen
  • Väliaikainen urheilun toimintakielto
  • Selvityksen antaminen ja pyyntö tulla kuultavaksi
  • B-näytteen analysointi

Negatiiviset dopingtestitulokset

Dopingtestipöytäkirjojen ja laboratorion dopingtestitulosraporttien perusteella SUEK selvittää negatiivisen dopingtestinäytteen antaneiden urheilijoiden henkilöllisyyden. SUEK tiedottaa negatiivisista näytteistä tarvittaessa asianmukaisille tahoille antidopingsäännöstöjen mukaisesti. Urheilijaa ei yleensä erikseen informoida negatiivisista testituloksista.

Positiiviset dopingtestitulokset

Kun urheilijan dopingtestitulos (A-näyte) on positiivinen, SUEK selvittää, onko urheilijalla voimassaoleva erivapaus käyttää positiivisen testituloksen aiheuttanutta ainetta tai voidaanko tällainen erivapaus myöntää hänelle jälkikäteen Suomen antidopingsäännöstön ja Kansainvälisen erivapausstandardin perusteella. SUEK selvittää myös, onko dopingtestiä tehdessä poikettu Kansainvälisestä testaus- ja tutkintastandardista tai Kansainvälisestä laboratoriostandardista niin, että se olisi voinut aiheuttaa positiivisen testituloksen. Jos urheilijalla on voimassaoleva erivapaus tai sellainen voidaan myöntää hänelle jälkikäteen, SUEK ei jatka dopingtestituloksen käsittelyä positiivisena testituloksena.

Mikäli alustavassa arvioinnissa todetaan, ettei urheilijalle ole myönnetty erivapautta eikä sitä ole mahdollista myöntää jälkikäteen, SUEK lähettää urheilijalle selvityspyynnön. Tieto toimitetaan myös urheilijan lajiliitolle, Valvontalautakunnalle sekä mahdollisille muille antidopingsäännöstön määräämille tahoille.

Urheilijalla, asianomaisella urheilujärjestöllä ja SUEKilla on selvityspyynnössä annetun määräajan kuluessa oikeus pyytää B-näytteen analyysi. Pyyntö on esitettävä kirjallisesti tai muuten todisteellisesti. Mikäli B-näytteen analyysia ei vaadita annetun määräajan kuluessa, katsotaan, että oikeudesta B-näytteen analyysiin on luovuttu.

Mahdollinen muu dopingrikkomus

SUEK suorittaa muun epäillyn dopingrikkomuksen selvittämiseksi tarvittavat lisätutkimukset soveltuvilla ja tarpeellisiksi katsomillaan menettelytavoilla. Mikäli SUEK voi todennäköisin perustein katsoa dopingrikkomuksen tapahtuneen (esimerkiksi urheilijan kieltäytyminen dopingtestistä tai dopingaineiden hallussapito, poikkeava biologisen passin tulos, osasyyllisyys, kielletty yhteistyö) se ilmoittaa viipymättä epäillylle urheilijalle tai muulle henkilölle kirjallisesti, mitä säännöstön kohtaa on todennäköisesti rikottu ja mikä on rikkomuksen peruste.

SUEK pyytää kyseiseltä henkilöltä ja asianomaiselta urheilujärjestöltä tai muulta taholta kirjallisen selvityksen asiasta sekä ilmoittaa mahdollisuudesta tulla kuultavaksi Valvontalautakunnan kokoukseen ennen päätöksentekoa siitä, onko dopingrikkomukseen syyllistytty. SUEK ilmoittaa asiasta myös Valvontalautakunnalle sekä muille antidopingorganisaatioille Suomen antidopingsäännöstössä määrätyllä tavalla.

Olinpaikkatietomääräysten laiminlyöntien käsittely

SUEK seuraa SUEKin rekisteröityyn testauspooliin kuuluvien urheilijoiden olinpaikkatietoja ja käsittelee mahdollisia laiminlyöntejä Kansainvälisen testaus- ja tutkintastandardin mukaisesti. Jos SUEKin rekisteröityyn testauspooliin kuuluva urheilija on Suomen antidopingsäännöstössä tarkoitetun kahdentoista (12) kuukauden ajanjakson aikana saanut SUEKilta tai muulta antidopingorganisaatiolta kolme (3) olinpaikkatietomääräysten laiminlyöntiä koskevaa huomautusta, SUEK toimittaa urheilijalle selvityspyynnön. SUEK myös ilmoittaa urheilijalle mahdollisuudesta tulla kuultavaksi Valvontalautakunnan kokoukseen ennen päätöksentekoa siitä, onko urheilija syyllistynyt dopingrikkomukseen. Tieto toimitetaan myös urheilijan lajiliitolle, Valvontalautakunnalle sekä mahdollisille muille antidopingsäännöstön määräämille tahoille.

SUEK suorittaa myös joukkueiden olinpaikkatietojen ilmoittamiseen liittyvän seurannan. Mikäli testauspooliin kuuluva joukkue laiminlyö olinpaikkatietojensa ilmoitusvelvollisuutta, toimitaan asiassa erillisen toimintaohjeen mukaisesti. SUEK toimii asiassa yhteistyössä asianomaisen kansallisen lajiliiton kanssa, ja mahdolliset seuraamukset määrätään lajiliiton kurinpitosääntöjen perusteella. SUEK voi tarvittaessa nimetä joukkueen tai sen pelaajia SUEKin rekisteröityyn testauspooliin ja siten tiukempien vaatimusten ja seuraamusten piiriin.

Urheilijan biologisen passin poikkeavien ja positiivisten tulosten tutkiminen

Urheilijan biologisen passin poikkeavien tulosten ja positiivisten tulosten tutkiminen tapahtuu Kansainvälisessä testaus- ja tutkintastandardissa ja Kansainvälisessä laboratoriostandardissa määritetyllä tavalla. Ollessaan varma dopingrikkomuksen tapahtumisesta SUEK ilmoittaa väitetystä dopingrikkomuksesta ja väittämän perusteista viipymättä urheilijalle (ja samanaikaisesti urheilijan kansainväliselle ja kansalliselle lajiliitolle ja WADAlle) ja pyytää kyseiseltä henkilöltä ja asianomaiselta urheilujärjestöltä tai muulta taholta kirjallisen selvityksen asiasta sekä ilmoittaa mahdollisuudesta tulla kuultavaksi Valvontalautakunnan kokoukseen ennen päätöksentekoa siitä, onko dopingrikkomukseen syyllistytty. SUEK ilmoittaa asiasta myös Valvontalautakunnalle sekä muille antidopingorganisaatioille Suomen antidopingsäännöstössä määrätyllä tavalla.

Väliaikainen urheilun toimintakielto

SUEK voi itse tai jos urheilija sitä vapaaehtoisesti haluaa asettaa urheilijan väliaikaiseen urheilun toimintakieltoon säännöstön määräämällä tavalla saatuaan tiedon positiivisesta testituloksesta ja päätettyään alustavan arvioinnin pohjalta esittää positiivisen testituloksen mahdollisena dopingrikkomuksena tai saatuaan tiedon mahdollisesta muusta dopingrikkomuksesta.

Positiivinen testitulos tai mahdollinen muu dopingrikkomus ei kuitenkaan ole dopingtapaus ennen kuin SUEKin Antidopingasioiden valvontalautakunta sekä asianomainen lajiliitto ovat käsitelleet tapauksen ja tehneet siitä päätöksen. Tämän vuoksi urheilijan oikeusturvaa on kunnioitettava ja tapaus on pidettävä luottamuksellisena, kunnes lopullinen päätös asiasta on tehty. Vain urheilija itse voi julkistaa asian ennen kuin lopullinen päätös asiassa on tehty.

Väliaikaisen urheilun toimintakiellon aikana urheilija tai muu kyseessä oleva henkilö ei saa:

  • edustaa urheilujärjestöä tai muuta säännöstöön sitoutunutta yhteisöä kilpailuissa missään säännöstöön sitoutuneessa lajissa eikä
  • osallistua säännöstöön sitoutuneen urheilujärjestön tai muun yhteisön järjestämiin kilpailuihin tai muihin urheilutapahtumiin kilpailijana tai toimitsijana.

Selvityksen antaminen ja pyyntö tulla kuultavaksi

Kun SUEK antaa urheilijalle tai muulle henkilölle ja asianosaiselle urheilujärjestölle tiedoksi joko positiivisen testituloksen tai epäillyn muun dopingrikkomuksen, on urheilijalla tai muulla asianosaisella taholla mahdollisuus antaa kirjallinen selvityksensä asiasta ja esittää kirjallinen pyyntö tulla kuultavaksi Valvontalautakunnan kokouksessa joko seitsemän (7) vuorokauden kuluessa selvityspyynnön tiedoksisaamisesta tai seitsemän (7) vuorokauden kuluessa B-näytteen analyysituloksen tiedoksiannosta, mikäli B-näytteen analyysia on pyydetty.

Kirjallisen selvityksen antamatta jättäminen tai henkilön tai muun asianomaisen tahon poissaolo eivät estä asian käsittelyä ja ratkaisemista Valvontalautakunnassa.

Urheilija, urheilijan kirjallisesti valtuuttama avustaja, muu henkilö tai asianomainen urheilujärjestö tai muu asianosaiseksi katsottava urheilun yhteisö voi erityisestä syystä pyytää lisäaikaa selvityksen antamiselle. Lisäajan antamisesta päättää Valvontalautakunnan puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Antidopingasioiden valvontalautakunta käsittelee ja päättää, onko säännöstön soveltamispiiriin kuuluvan urheilijan tai muun henkilön menettelyä tai toimintaa pidettävä säännöstössä tarkoitettuna dopingrikkomuksena. Mikäli valvontalautakunta katsoo dopingrikkomuksen tapahtuneen, se antaa perustellun kirjallisen lausunnon suosittelemastaan seuraamuksesta, joka kyseisestä rikkomuksesta olisi antidopingsäännöstön perusteella määrättävä. Urheilujärjestöjen hyväksymän antidopingsäännöstön mukaan lajiliiton velvollisuus on päättää dopingrikkomuksen seuraamuksesta ja tiedottaa viivytyksettä julkisesti dopingrikkomuksesta ja siitä määräämästään seuraamuksesta antidopingsäännöstön määräämällä tavalla.

B-näytteen analysointi 

Urheilijalla tai hänen kirjallisesti valtuuttamallaan avustajallaan, SUEKilla ja asianomaisella urheilujärjestöllä tai muulla urheilun toimivaltaisella yhteisöllä on annetun määräajan kuluessa oikeus pyytää B-näytteen analyysi.  B-näyte analysoidaan sitä pyytäneen tahon kustannuksella. Pyyntö analyysin tekemisestä on esitettävä kirjallisesti tai muuten todisteellisesti. Mikäli B-näytteen analyysia ei vaadita annetun määräajan kuluessa, katsotaan, että B-näytteen analyysistä on luovuttu.

Mikäli B-näytteen analyysitulos ei vahvista A-näytteen positiivista dopingtestitulosta, katsotaan koko dopingtestin olleen negatiivinen, eikä tapauksen käsittelyä jatketa mahdollisena dopingrikkomuksena.

Mikäli B-näytteen analyysitulos vahvistaa A-näytteen positiivisen dopingtestituloksen, SUEK jatkaa asian käsittelyä mahdollisena dopingrikkomuksena ja ilmoittaa käsittelyn jatkamisesta urheilijalle sekä muille henkilöille ja tahoille, joille on annettu tieto A-näytteen tuloksesta.

Petteri Lindblom

Petteri Lindblom

Lakiasiainjohtaja

puh: 0400 272 887

email: petteri.lindblom@suek.fi

Marjorit Elorinne

Marjorit Elorinne

laatupäällikkö

puh: 0400 496 604

email: marjorit.elorinne@suek.fi