Dopingrikkomusten käsittely

Dopingrikkomuksia käsitteleviltä tahoilta vaaditaan asiantuntemusta ja harkintaa. Voimassa olevissa Suomen ja Maailman antidopingsäännöstöissä, jotka tulevat voimaan 1.1.2015 dopingrikkomuksista määrättävät seuraamukset ovat kovempia, mutta myös paljon joustavampia kuin aiemmissa vastaavissa säännöstöissä. Suomessa ADT:n Valvontalautakunta käsittelee dopingrikkomukset ja antaa suosituksen seuraamuksesta. Lopullisen päätöksen seuraamuksesta tekee urheilijan lajiliitto.

Dopingrikkomukset

Suomen antidopingsäännöstön mukaan dopingrikkomuksia ovat:

 • kielletty aine tai näyttö kielletyn menetelmän käytöstä urheilijan elimistöstä otetussa näytteessä
 • kielletyn aineen tai menetelmän käyttö
 • kieltäytyminen dopingtestistä tai dopingtestin välttely
 • olinpaikkatietomääräysten laiminlyönti
 • dopingvalvonnan tai -testin manipulointi
 • dopingaineiden hallussapito
 • dopingaineiden ja -menetelmien levittäminen
 • dopingin edistäminen
 • osasyyllisyys ja
 • kielletty yhteistoiminta.

Dopingrikkomuksen yritys rinnastetaan pääsääntöisesti dopingrikkomukseen.

Valmentajaa tai muuta urheilijan tukihenkilöä eivät koske dopingin käyttöä, dopingtestiä tai yhteys- ja olinpaikkatietoja koskevat säännökset. Hän joutuu tutkittavaksi dopingrikkomuksesta, mikäli hän syyllistyy tekoon, joka on määriteltävissä säännöstön mukaan:

 • dopingvalvonnan tai -testin manipuloinniksi
 • dopingaineen hallussapidoksi
 • dopingaineiden ja -menetelmien levittämiseksi tai
 • dopingin edistämiseksi.

Jos valmentaja tai urheilijan muu tukihenkilö käyttää kiellettyjä dopingaineita, hän ei saa toimia yhteistyössä urheilijan kanssa.

Seuraamukset

Seuraamuksena dopingrikkomuksesta voidaan määrätä:

 • kilpailutuloksen mitätöinti
 • urheilutapahtuman tulosten hylkääminen
 • urheilun toimintakielto ja
 • kirjallinen varoitus.

Dopingaineen tai -menetelmän käytöstä määrätään seuraamuksena yleensä 1–4 vuoden urheilun toimintakielto. Toimintakielto voi olla neljästä vuodesta aina varoitukseen asti riippuen urheilijan tuottamuksen asteesta. Dopingaineiden ja -menetelmien levittämistä ja dopingin edistämistä pidetään moitittavampana tekona kuin käyttöä, ja niistä määrätään vähintään neljän vuoden toimintakielto.

Urheilun toimintakiellolla tarkoitetaan täydellistä kieltoa toimia järjestäytyneen urheilun parissa. Toimintakielto koskee myös kaikkien Maailman antidopingsäännöstön hyväksyneiden organisaatioiden toimintaa ja on siten maailmanlaajuinen.

Henkilö, joka on määrätty urheilun toimintakieltoon, ei voi:

 • edustaa urheilujärjestöä tai muuta antidopingsäännöstöön sitoutunutta yhteisöä kilpailussa, järjestötoiminnassa tai muussa toiminnassa missään antidopingsäännöstöön sitoutuneessa lajissa
 • osallistua kilpailijana antidopingsäännöstöön sitoutuneen urheilujärjestön tai muun yhteisön järjestämiin kilpailuihin tai muihin urheilutapahtumiin
 • toimia tämän antidopingsäännöstön piiriin kuuluvan urheilujärjestön tai muun säännöstön noudattamiseen sitoutuneen yhteisön eikä näiden määräysvallassa olevan yhteisön hallintotehtävissä, toimitsijana, valmentajana, lääkärinä tai muuna tukihenkilönä eikä  toimia säännöstön noudattamiseen sitoutuneen urheilijan henkilökohtaisena valmentajana, lääkärinä tai muuna tukihenkilönä.

Dopingrikkomuksia koskeva päätöksenteko ja muutoksenhaku

Dopingrikkomuksia koskeva käsittely ja päätösvalta on jaettu kahteen osaan. ADT ry:n yleiskokouksen nimeämä, itsenäistä päätösvaltaa käyttävä Valvontalautakunta tutkii ja tekee päätöksen siitä, onko dopingrikkomus tapahtunut vai ei.

Jos Valvontalautakunta päättää, että kyseessä on dopingrikkomus, sen on annettava perusteltu kirjallinen lausunto seuraamuksesta, joka tästä rikkomuksesta olisi voimassa olevan antidopingsäännöstön perusteella määrättävä. Kansallinen lajiliitto tekee päätöksen määrättävästä seuraamuksesta. Joidenkin lajien osalta kansainvälisen lajiliiton säännöt vaativat, että dopingrikkomusta koskeva päätös on vahvistettava kansainvälisen lajiliiton päätöksellä.

Jos kansainvälinen urheilujärjestö on todennut suomalaisen urheilijan tai muun henkilön tehneen dopingrikkomuksen mutta siirtänyt asian käsittelyn suomalaiselle, tähän säännöstöön sidotulle urheilujärjestölle, viimeksi mainitun järjestön on viivytyksettä ilmoitettava ADT:lle asian käsittelyn siirtämisestä noudattaen ADT:n vahvistamaa yleistä ohjeistusta.

ADT käsittelee saamassaan ilmoituksessa tarkoitetun asian noudattaen soveltuvin osin tämän säännöstön määräyksiä.

Suomen antidopingsäännöstöön perustuvista päätöksistä haetaan ensisijaisesti muutosta Urheilun oikeusturvalautakunnalta. Kansainvälisten lajiliittojen päätöksistä haetaan muutosta niiden säännöstöjen edellyttämällä tavalla.

Petteri Lindblom

Petteri Lindblom

Vt-pääsihteeri
Lakiasiainjohtaja

puh: 0400 272 887

email: petteri.lindblom@suek.fi

Marjorit Elorinne

Marjorit Elorinne

laatupäällikkö

puh: 0400 496 604

email: marjorit.elorinne@suek.fi