Dopingnäyte laboratoriossa

Laboratorion tehtävänä on selvittää, sisältääkö näyte dopingaineita tai havaitaanko näytteessä merkkejä urheilussa kiellettyjen aineiden tai menetelmien käytöstä. Dopingnäytteet analysoidaan aina Maailman Antidopingtoimisto WADAn akkreditoimassa laboratoriossa.

Dopingnäytteen toimittaminen laboratorioon

Dopingtestin päätteeksi testaaja laittaa sinetöidyt näytepullot kuljetusta varten niiden alkuperäiseen säilytyskoteloon. Huom.! Kotelo toimii ainoastaan näytepullojen suojana kuljetuksen aikana. Se ei ole osa näytteiden sinetöintiä. Testaaja huolehtii näytepullojen asianmukaisesta ja luotettavasta säilytyksestä.

Sinetöidyt näytteet ja testipöytäkirjojen laboratoriokappaleet, jotka eivät sisällä urheilijan henkilöllisyyttä ilmaisevia tietoja, suljetaan kuljetuslaukkuun, joka sinetöidään. Vastaava testaaja täyttää kuljetuksesta tehtävän valvontapöytäkirjan.

Näytteet toimitetaan analysoitaviksi Maailman Antidopingtoimisto WADAn akkreditoimaan laboratorioon joko testaajan, kuriirin tai postin välityksellä.

Laboratorio vahvistaa näytteiden vastaanoton ja varmistaa sekä kuljetuslaukun sinetöinnin että sen sisällön asianmukaisuuden. Laboratorio myös rekisteröi näytteet.

Dopingtestauslaboratoriot

Dopingnäytteet analysoidaan aina WADAn akkreditoimassa laboratoriossa. Akkreditoinnin ehtona on, että esimerkiksi laboratorion henkilökunta, tietotaito, työskentelytavat ja laitteistot täyttävät niitä koskevat laatuvaatimukset. WADA valvoo laadun tasoa jatkuvasti esimerkiksi laadunvarmistusnäytteiden avulla. Akkreditointi myönnetään aina vuodeksi eteenpäin.

Laboratoriolla tulee olla myös voimassa oleva kansainvälinen EN ISO/IEC 17025 -standardin mukainen akkreditointi. Kaikissa hyväksytyissä laboratorioissa noudatetaan Kansainvälisen laboratoriostandardin kuvaamia yhtenäisiä työskentelytapoja ja analyysimenetelmiä. Eri laboratorioissa saadut tulokset ovat siksi vertailukelpoisia.

Dopingnäytteiden analysointi laboratoriossa

Laboratorion työvaiheisiin kuuluvat:

  • näytteiden vastaanottaminen
  • näytteiden tarkastaminen
  • tietojen kirjaaminen
  • näytteiden varastointi
  • analyysien suorittaminen
  • tulosten tulkinta ja niiden kirjaaminen
  • lausunnon antaminen ja raportointi
  • tulosten arkistointi sekä
  • näytteiden säilyttäminen tai hävittäminen.

WADA julkaisee vuosittain luettelon urheilussa kielletyistä aineista, joita laboratorio tutkii näytteistä. Esimerkiksi anabolisten steroidien käyttö on kielletty aina, kun taas joidenkin aineiden käyttö on kielletty ainoastaan kilpailutilanteessa. Esimerkkinä jälkimmäisestä ryhmästä ovat piristeet, kuten pseudoefedriini, joita voidaan käyttää lääkinnällisiin tarkoituksiin harjoituskaudella ja joiden mahdollinen suorituskykyä parantava vaikutus on usein hyvin lyhytaikainen.

Dopingnäytteiden analysointi alkaa urheilijan A-näytteen seulontatutkimuksella. Siinä pyritään löytämään poikkeavat näytteet tarkempaa tutkimista varten. Seulontatutkimukset ovat analyysikokonaisuuksia, joissa tutkitaan useita keskenään samankaltaisia aineita yhtäaikaisesti.

Jokainen seulonnassa saatu positiivinen tulos varmistetaan ennen lopullista raportointia. Myös varmistusanalyysiin käytetään urheilijan A-näytettä. Dopingaineen varmistusanalyysi tehdään lähes poikkeuksetta niin kutsutuilla massaspektrometrisillä menetelmillä. Ne antavat tarkkaa tietoa yhdisteen rakenteesta ja tekevät mahdolliseksi sen luotettavan tunnistamisen. Epäillystä näytteestä saatua mittaustietoa verrataan vertailuyhdisteestä saatuun tulokseen: jos näytteen epäillään sisältävän esimerkiksi efedriiniä, vertailuyhdisteeksi valitaan efedriini. Näyte on positiivinen ainoastaan silloin, kun epäillystä näytteestä saatu mittaustieto täsmää täysin vertailuyhdisteen kanssa.

Jos myös näytteen varmistusanalyysi osoittautuu positiiviseksi, laboratorio ilmoittaa positiivisen tuloksen dopingvalvonnasta vastaavalle testausorganisaatiolle. Se yhdistää tuloksen näytteen koodin perusteella testattavaan urheilijaan.

Näytteiden analysointi kestää tyypillisesti noin kaksi viikkoa. Arvokisojen yhteydessä näytteet analysoidaan usein jo seuraavaksi kilpailupäiväksi.